Program

Svoj program smo napisali Skupaj z občani. Od konca junija smo vsak četrtek "pet pred dvanajsto" v Mali loži zbirali vaše zamisli in predloge, se pogovarjali, sprejemali ideje na izpolnjenih vprašalnikih in po spletu. Spraševali smo, kaj bi bilo treba narediti, da bi v občini, krajevni skupnosti, naselju ali ulici lepše živeli, česa bi se sami najprej lotili, če bi bili župan/ja. Pozvali smo, da začnimo Skupaj soodločati in dobili vaše številne odzive. Vključili smo jih v program Skupaj.

ZA uravnotežen razvoj mesta, primestja in podeželja

Pospešeno urejanje infrastrukture v vseh zalednih krajevnih skupnostih, da bodo občanom omogočeni enaki in zadovoljujoči pogoji bivanja: načrti razvoja bivalnih možnosti za mlade za vsako KS; urejene in vzdrževane ceste, prometna varnost s pločniki in javno razsvetljavo v vseh naseljih, javna kanalizacija ali subvencioniranje skupinskih in individualnih čistilnih naprav v manjših poselitvenih območjih, optično internetno omrežje, ambulante in lekarne v večjih krajih, primerne, zdrave in dovolj velike šole ter vrtci. Prioriteta je tudi skrb za starejše, onemogle, socialno ogrožene in osebe s posebnimi potrebami ter za izboljšanje zdravstvene oskrbe. Na Škofijah bo zgrajena nova osnovna šola. Hitra cesta od Škofij do predora Markovec bo prevozna brez vinjet.

ZA obnovo in oživitev starega mestnega jedra

Obnova starega mestnega jedra, obnova in pomoč lastnikom pri obnovi starih stavb in palač, oživitev z novimi vsebinami ter spodbudami za obnovo in nastanitev v stanovanjih v mestu. Ulice in trgi bodo oživeli z novimi ponudbami v restavracijah, lokalih s kulturno-umetniško ponudbo in glasbo. Mala loža bo dobila dušo po smernicah stroke; prizadevali si bomo, da bo beneški lev z nekdanjega Levjega gradu pravilno (o)hranjen za naslednje rodove; naredili bomo vse za obnovo Servitskega samostana in Palače De Belli.

ZA občinsko razvojno strategijo in participatorni proračun

Načrt razvojnih programov za več let in vsakoletni proračun MOK bo slonel na potrebah občanov in bo oblikovan s soodločanjem. Občani bomo soodločali o porabi našega skupnega denarja in o tem, čemu dati prednost. Krajevne skupnosti, vladne in nevladne organizacije bodo pri tem partner občini. Potegovali se bomo za večji delež evropskih sredstev, zlasti s čezmejnimi projekti.

ZA program podpore razvoju gospodarstva in obrti

Pripravili bomo program podpore razvoju gospodarstva in obrti ter realne ukrepe, ki bodo omogočali nastajanje novih, trajnostno naravnanih poslovnih pobud in podjetij ob stabilnem razvoju obstoječih. V sodelovanju z Univerzo in gospodarstvom bomo ustvarjali razmere za bolj pestro ponudbo delovnih mest in takšen razvoj gospodarstva, ki bo potreboval več znanja in bo preprečil danes problematični beg možganov. Občina bo poskrbela za komunalno opremljena
zemljišča z vso infrastrukturo za poslovne cone, omogočila in spodbudila coworking oziroma sodelo, ki omogoča ljudem različnih poklicev, da si občasno ali stalno delijo prostor, kjer delajo. Razvoj turizma, tudi kulturnega in športnega, bomo spodbujali v celotni občini, turistična taksa bo diferencirana.

ZA razvoj družbenih dejavnosti in krepitev skupnosti

Sledili bomo dobri praksi občin pri nas in v svetu, ki razvijajo nove oblike družbenih dejavnosti in krepitve skupnosti. Zavzeli se bomo za ustrezno ovrednotenje pomembne vloge strokovno vodenih programov nevladnih organizacij. Podpirali bomo tako klasične kot sodobne kakovostne kulturne in družbene dejavnosti ter povezovanja občanov. Občina mora dobiti kulturne ustanove, ki bodo zadovoljevale najrazličnejše potrebe vseh generacij, vključno z najmlajšimi.

ZA transparentno, gospodarno in strokovno upravljanje občine

V delovanju občinske uprave in v občinskih javnih podjetjih naj bodo strokovnost, izkušnje in kompetence edino merilo zasedanja vodstvenih delovnih mest. Občinska uprava in javna podjetja morajo biti servis občanov. Z javnim denarjem bomo ravnali gospodarno in transparentno.

ZA urejeno in zdravo življenje ter okolje

Mestne dele občine bomo ozelenili z upoštevanjem že obstoječih študij o botaničnih posebnostih urbane ozelenitve Kopra. Zelenje bo integralni del načrtov parkirišč, prenove ulic in drugih posegov v prostor. V zalednih krajevnih skupnostih bo potrebno odpravljati problem zaraščenosti in neurejenosti občinskih zemljišč in objektov ter poskrbeti za ureditev ter vzdrževanje tematskih poti in drugih poti. Razvijali bomo vse panoge mladinskega športa in spodbujali rekreacijo za vse
generacije v krajevnih centrih. Za varstvo živali bodo veljali sodobni standardi. Poskrbeli bomo za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja v občini.

ZA dobro informiranje in komuniciranje

Občina mora poskrbeti za verodostojno in vsestransko informiranje občanov o javnih zadevah ter skrbeti za nenehen dialog z občani. Občinske strokovne službe bodo podpora krajevnim skupnostim pri postavljanju in vzdrževanju spletnih strani. Zagotovljen bo javni prenos sej občinskega sveta.

ZA dobro in prijateljsko sodelovanje s sosednjimi občinami

Dobro in prijateljsko sodelovanje s sosednjimi občinami je predpogoj za nemoten in trajnostni razvoj gospodarstva, posebej Luke in celotne logistične dejavnosti, za učinkovito organizacijo javnega prometa in zadovoljevanje potreb občanov po druženju, poletnih aktivnostih, kulturnih
dogodkih. Angažirali se bomo za sodelovanje vseh štirih obalnih občin v smeri skupnih medobčinskih služb ali zavodov in tako racionalizirali in pocenili poslovanje. Skupaj moramo nujno poiskati sistemsko rešitev za nov vodni vir. Skupaj se bomo tudi lažje upirali nespametnim idejam, kakršni sta Nato baza ali madžarski investitorji drugega tira.

Delujmo SKUPAJ. Samo tako bomo lahko zagotovili kakovostno življenje v Mestni občini Koper, ki je naš skupni dom.