Zdravstvene politike ni, specializanti družinske medicine so odšli

MO Koper in vodja njenega urada prezrla priporočila Nadzornega odbora, občina še vedno brez zdravstvene politike


Banksyjeva slika iz časa prvega vala pandemije Covid-19 prikazuje dečka, ki je svoje dosedanje najljubše junake zamenjal z novim "Supermanom", medicinsko sestro. Ne želimo si, da bi naš odnos do javnega zdravstva ob sliki spodbudil drugačno asociacijo: da se, kot otroci, le igramo z njim. 

Zdravstveni dom je v slabih štirih letih zapustilo kar 5 specializantov družinske medicine.

Koprski občinski svet bo danes med drugim obravnaval predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine. Čeprav gre na videz za povsem formalno točko, ko naj bi zaradi upokojitve koncesionarke z odlokom začasno imenovali novo, temu ni tako. Kaže namreč, da občina koncesije še vedno podeljuje brez vizije in strategije razvoja zdravstva ter s pavšalno, že večkrat uporabljeno obrazložitvijo, češ da Zdravstveni dom Koper ne more zagotavljati zdravstvene dejavnosti zaradi pomanjkanja kadrovskih in prostorskih možnosti. Prav tako ne upošteva priporočil Nadzornega odbora, ki je v svojem končnem poročilu nadzora zapisal: »Navedba upokojitve predhodnega nosilca dejavnosti kot razlog za nujno izvedbo razpisa dejavnosti, samoumevno postavlja vprašanje načrtovanja kadrov ter politike in strategije zdravstva na primarni ravni v MO Koper

Kako prav je imel, pričajo podatki, da je Zdravstveni dom v slabih štirih letih po naših informacijah zapustilo kar 5 specializantov družinske medicine.

Že deset let brez strategije

Nadzorni odbor MOK je konec junija objavil končno poročilo o nadzoru za koncesije na primarni zdravstveni ravni. (Poročilo je dosegljivo na spletni strani MO Koper.)

MOK nima strategije zdravstvene dejavnosti že od 2010.

V njem je zapisal, da je po dosegljivih informacijah MOK imela izdelano strategijo zdravstvene dejavnosti na primarni ravni do leta 2010. Potem pa nič več. »Neobstoj strategije je še posebej problematičen po sprejemu državne Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 Skupaj za družbo zdravja. Ta zapoveduje tudi vodenje strategije in politike na lokalni ravni za doseganje najvišje ravni zdravja in blaginje.«  

To pomeni, da se zdravstvena dejavnost  na primarni ravni, kot ena temeljnih zakonskih obvez občine, izvaja v neskladju z veljavno področno zakonodajo in brez upoštevanja smernic Resolucije. »Brez jasno opredeljene dolgoročne ali vsaj srednjeročne strategije s cilji, ki so skladni z Resolucijo, pa je izvajanje te dejavnosti stihijsko. Komentar iz odzivnega poročila nadzorovanega organa, da Resolucija ni neposredno zavezujoča ter da sprejem strategije ni obvezen akt lokalne skupnosti, pa je, milo rečeno, neodgovoren. Odsotnost jasne razvojne politike zdravstva na primarni ravni se kaže v manjšanju števila javnih ambulant (ambulant Zdravstvenega doma), slabšanju dosegljivosti zdravstvene oskrbe in ozaveščanja prebivalstva  o zdravem življenju, kažejo se kadrovski in prostorski problemi … «.

Stališče Nadzornega odbora je zato bilo, da je poleg županov in mestnih svetov kot političnih organov, ki se ob volitvah menjujejo, za takšno stanje objektivno odgovorna predvsem pristojna strokovna služba ustanovitelja, to je Urad za družbene dejavnosti. »Skladno z opredelitvijo nalog, pooblastil in odgovornosti (23. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper) pa je za ugotovljeno stanje subjektivno odgovoren tudi dolgoletni predstojnik tega urada

Priporočila Nadzornega odbora

Nadzorni odbor je županu in občini zato podal tri priporočila:

  • izdelavo strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni za obdobje naslednjih 5-10 let skladno z demografskimi projekcijami, usmerjeno v zdravstveno vzgojo in preventivo;
  • v strategiji dati poudarek zdravstvenemu spremljanju demografskega trenda staranja prebivalstva in višanja dostopnosti prebivalstva do primarnega zdravstva, saj je evropsko povprečje 3,5 zdravnika na tisoč prebivalcev (MOK 2019 = 1,07 zdravnika na tisoč prebivalcev); 
  • razmislek o delovanju in odgovornosti Urada za družbene dejavnosti in njegovega  vodstva.

Poročila Nadzornega odbora bi moral obravnavati tudi občinski svet.

Župan bi moral dati to poročilo NO in vsa njegova druga končna poročila v obravnavo tudi občinskemu svetu, občinski organi pa  bi morali upoštevati priporočila Nadzornega odbora. A občinski svet do zdaj ne poročila in ne priporočil ni dobil v obravnavo, vodja Urada za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec pa ponavlja stare šablone.

Ključne ugotovitve končnega poročila Nadzornega odbora se kljub odzivnemu poročilu občine niso spremenile. Potrebno bi ga bilo dati v obravnavo občinskemu svetu, kjer je priložnost za razpravo in sprejem ustreznih sklepov oziroma usmeritev vodstvu občine. Kar velja tudi za ostala poročila Nadzornega odbora.

Razmerje ambulant Zdravstvenega doma in koncesionarjev ni določeno, zato stihija

Tarnamo, da ni kadra, specializanti Zdravstvenega doma pa morajo iskati zaposlitev drugje?

Največja težava seveda je, da občina nima sprejete zdravstvene politike in da ni zapisala ciljev in korakov, kako bo razvijala javno zdravstveno oskrbo in kakšno naj bi bilo razmerje  med ambulantami Zdravstvenega doma in koncesionarji, ob kratkoročnih in dolgoročnih kadrovskih in ostalih potencialih, in kakšne ukrepe bo izvedla za doseganje zastavljenih ciljev, ampak na pamet ponavlja, da po mnenju Zdravstvenega doma (ZD) ni dovolj kadrov in prostorov, da bi lahko program izvajal ZD. A po statutu ZD ima direktor nalogo, da (citirano): »pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda ter predlog finančnega načrta in zaključnega računa«. S tem v zvezi pa svet zavoda »sprejema program dela in razvoja zavoda«.

V statutu ZD je kot ustanoviteljica še vedno navedena le MO Koper. Kaj pa Ankaran?

Kako površno ali nedosledno je delovanje na področju zdravstva, kaže še ena neskladnost: še vedno je v veljavi statut zavoda iz leta 2010 (tako vsaj izhaja z zavodove internetne strani), ki navaja kot ustanoviteljico le MO Koper, čeprav bi morala biti upoštevana tudi občina Ankaran. Posledično ima predstavnike v svetu zavoda in daje mnenje o direktorju zavoda samo ena občina.

CG Skupaj je županu in strokovnim službam zato že zastavilo naslednja vprašanja:

Vprašanja županu in strokovnim službam

  • Zakaj župan in vodja urada ignorirata ugotovitve in priporočila Nadzornega odbora? 
  • Kaj je bilo na področju zdravstvene politike in strategije opravljeno v dveh letih tega mandata? 
  • Kdo je odgovoren za sedanje stanje kadrovskega manjka v ZD, ki naj bi narekoval ponovno podeljevanje koncesije, namesto umestitve tega programa v javni zavod?

Pandemija koronavirusa nam že nekaj mesecev nazorno kaže, kako pomemben je kakovostni javni zdravstveni sistem. Razkrila je tudi vrsto problemov v našem zdravstvu, med njimi prav na primarni ravni pri družinskih zdravnikih, ki so bili že pred krizo na robu zmogljivosti. Zdaj se je na njih zgrnila množica novih zahtev, ki jih ne morejo reševati, trpijo pa občani, ki vse težje pridejo do svojega zdravnika.


  • Deli objavo