Za vzdrževanje OŠ Škofije bistveno manj kot za mrtve projekte

Olga Franca je v imenu civilnega gibanja Skupaj vodstvu občine postavila vrsto vprašanj glede objekta OŠ Škofije. Odgovori MOK odpirajo nova vprašanja


V ponedeljek se spet začne pouk in šole bodo zaživele. Tudi OŠ Škofije, kjer je bilo čez poletje opravljenih nekaj vzdrževalnih del. Ta dela bi morala biti opravljena že pred petnajstimi, desetimi ali vsaj pred petimi leti, a niso bila. Župan je obljubljal novo šolo, otroci pa so iz leta v leto hodili v star, prepišen, z azbestom obdan objekt.

OŠ Škofije, avgust 2018

Gibanje Skupaj je maja letos opozorilo na vrsto problemov v zvezi s šolo in zastavilo občinski oblasti številna vprašanja. To je v imenu Skupaj naredila občinska svetnica Olga Franca, saj župan občanom, civilnim iniciativam, celo krajevnim skupnostim praviloma ne odgovarja. Dobili smo odgovore in v nadaljevanju lahko berete najprej naše vprašanje, potem odgovor občine (v kurzivu) in naš komentar oziroma dodatna vprašanja (na modri podlagi), ki bodo postavljena na naslednji seji občinskega sveta MOK.

Povzetek odgovorov občine namreč kaže, da so ti mnogokrat, morebiti celo namerno, površni in da ne odgovarjajo na vsa vprašanja. Zlasti pa je iz njih razbrati, da vodstvo MOK ne spoštuje lastnih aktov, kaj šele zakona o lokalni samoupravi, saj ne upošteva sklepov sveta KS in zborov krajanov KS Škofije, nato pa z izkrivljanjem pristojnosti prenaša odgovornost na civilno iniciativo in predsednika sveta. Žal prvi in zadnji odgovor kažeta tudi na eksplicitno laž. Vodstvo občine pravi, da »objekt šole se je in se vseskozi tekoče vzdržuje«, številke pa kažejo, da je bilo za vzdrževanje v desetih letih porabljeno zgolj 60.000 evrov.

1. vprašanje: Koliko finančnih sredstev je MO Koper v zadnjih desetih letih namenila reševanju problematike OŠ Škofije – ločeno za projekt novogradnje in pridobitev gradbenega dovoljenja in ločeno za ostale stroške (investicijsko vzdrževanje, dograditev, sanacija …)?

Odgovor MOK: Vložena sredstva v OŠ Škofije

Znesek
Izvajalec
Leto 2008
Razna popravila s popisom del in nadzorom
6.596,51


Leto 2009
Izgradnja nove šole: Projekti
80.050,00
Plan   B, Družeta Valnea, Varing


Geodetski načrti in poročila
15.835,20


Leto 2010
Razna popravila s popisom del in nadzorom
14.033,61
Izgradnja nove šole: Projekti
26.055,66
Plan B, Mekoni
Leto 2011
Razna popravila s popisom del in nadzorom
19.181,16
Izgradnja nove šole: Projekti
24.206,82
Plan B
Leto 2012
Razna popravila s popisom del in nadzorom
1.938,94
Izgradnja nove šole: Projekti
19.003,80
Plan B
Leto 2013
Razna popravila s popisom del in nadzorom
2.357,30
Strokovno mnenje – energet. sanacija
4.172,40
Projekt – energet. sanacija
15.000,00
Zortar
Leto 2014
Razna popravila s popisom del in nadzorom
2.569,32
Projekt – energet. sanacija
23.265,40
M&M Consulting, GOLEA
Leto 2015
Vetrolov
6.051,43
GEOIT


Dodatna učilnica in kabinet
14.533,31
PLAN INVEST


Razna popravila s popisom del in nadzorom
12.266,20


Leto 2016
Vetrolov
1.628,97
GEOIT


Energetska sanac. Šole - projekti
18.422,00
Razni


Projekti in geodetski načrti – dozidava šole
18.574,50
RAVEN, drugi
Leto 2017
Projekti – dozidava šole
13.032,33
RAVEN


Dozidava šole:


Gradbena dela
435.385,94
AS-PRIMUS


Nadzor
15.921
PORTAL


Ostalo
8.595,02


---
Obnova zunanjih športnih površin ob šoli


Gradbena dela
107.473,58
CPK


Oprema
3.203,72
Nadzor in ostalo
8.159,68


SKUPAJNaj povzamemo. Od leta 2008 do vključno 2017 je občina vložila v OŠ Škofije skupaj 798.667 EUR, od tega 58.940 EUR za popravila, 257.614 EUR za projekte in (v letih 2015 do 2017) 482.113 EUR za novogradnje, nadzor in ostalo.


Očitno je, da odgovori občine potrjujejo opozorila o nujnosti vzdrževalnih del in slabem stanju objekta, ki so v šolskih načrtih zapisana vsaj od leta 2007 in jih je izpostavila tudi civilna iniciativa ŠPET: tekočega in investicijskega vzdrževanja skoraj ni bilo. V skupnih proračunskih odhodkih za šolo Škofije je bilo vzdrževanju (popravilom) namenjenih le 7,38%. Se je pa porabilo kar za 257.000 EUR, ali več kot 32%, za razne projekte, tudi za mrtev projekt izgradnje nove šole. Potrdilo se je, da je župan na zboru občanov na Škofijah uporabljal povsem napačne številke in da je bilo za projekte, dozidave in popravila porabljenega zelo veliko davkoplačevalskega denarja, objekt šole pa ostaja problematičen za zdravje, za izvajanje pouka in šolskih dejavnosti.

2. vprašanje: Kaj se bo zgodilo z 196.789,49 EUR odobrenih republiških sredstev za energetsko sanacijo?

Odgovor MOK:Energetska sanacija objekta ne bo izvedena skladno s pogoji razpisa, zato Mestna občina Koper ne bo izkoristila že odobrenih nepovratnih sredstev v višini 196.789,49 EUR in jih v letošnjem letu tudi ne bo prejela. MOK je bila prisiljena zaustaviti projekt energetske sanacije, ki je bil strokovno pravilno zastavljen in s katerim bi bila šola v celoti izjemno kakovostno prenovljena, zaradi nestrinjanjapredsednika sveta KS Škofije, ki je s podporo Civilne iniciative dosegel zaustavitev načrtovane energetske sanacije. Dejstvo, da v letošnjem letu ne bodo izkoriščena nepovratna sredstva pa ne pomeni, da je ta vir financiranja za Mestno občino Koper dokončno izgubljen, ker so na nivoju države sredstva za izvajanje energetskih sanacij še na razpolago. Mestna občina Koper namerava v naslednjem mandatu OS, za projekt OŠ Škofije, ponovno zaprositi za ta sredstva in pričakujemo tudi, da bodo sredstva ponovno odobrena. Župan Mestne občine Koper Boris Popovič bo krajanom in krajankam Škofij predstavil celovit projekt, ki bo vključeval tako energetsko sanacijo šole, kot tudi pridobitev dodatnih učilnic in ureditev zunanje ureditve šolskega kompleksa na Škofijah. V kolikor bo županu podeljen naslednji mandat bo občinska uprava takoj pristopila k pripravi novega investicijskega načrta in izvedbi tega projekta.

SKUPAJ: Možnost koriščenja republiških sredstev v višini 196.789,49 je zapadla. MOK naj obrazloži, kakšen je formalni vpliv predsednika KS in civilne iniciative na izvedbo ali zaustavitev »strokovno« pravilno zastavljenega projekta energetske sanacije, ki ga je potrdil občinski svet. Ali to potrjuje, da je župan šele naknadno, torej po sklepu občinskega sveta, preverjal stališče ožjega dela lokalne skupnosti? Zakaj se ni o tem predhodno posvetoval in dogovarjal s KS? Ali je celotna zgodba okoli OŠ Škofije nek novi model lokalne samouprave? Najprej strokovna študija, nato sklep občinskega sveta in tik pred realizacijo »posluh« do stališča krajevne skupnosti in civilne iniciative oziroma občanov? Kakšna je pri tem odgovornost strokovnih služb občine in župana, ki niso upoštevali številnih sklepov zborov krajanov, ki že od leta 2012 zahtevajo izgradnjo novega šolskega objekta, ne pa krpanje in šminkanje preživete montažne šole? Ali so strokovne službe in župan seznanjeni s strokovnimi stališči in odločitvijo o nadomestni gradnji Zdravstvenega doma Lucija v občini Piran? Sedanji montažni objekt je grajen v istem obdobju in je iz enakih materialov kot OŠ Škofije. Ali obstaja možnost, da je »stroka« v primeru OŠ Škofije sledila nareku investitorja (vodstva občine), ki se je nasprotno od sklepov mestnega sveta iz let 2008 in 2009, odločil za na videz cenejšo parcialno urejanje, ne pa za celovito in dolgoročno ureditev šolskega kompleksa na Škofijah?

OŠ Škofije, avgust 2018

3. vprašanje: Ali je bila pogodba za energetsko sanacijo z izvajalcem podpisana, kdaj in kakšni roki so bili določeni? Ali pogodba še velja in ali bi občina imela kakšne posledice (kazni, odškodnine …) zaradi morebitnega odstopa od pogodbe? 

Odgovor MOK:  Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 23.1.2017. Pogodbeni rok za dokončanje del je bil najkasneje do 25.8.2018. Kot naročnik smo od pogodbe odstopili (sklep Župana z dne 3.5.2018). Do 20.6.2018 še nismo prejeli nobenega zahtevka za odškodnino. 

SKUPAJZakaj svet MOK pred odstopom od pogodbe in odstopom od sklepa občinskega sveta o tem ni razpravljal? Ali je svet v prejšnjih mandatih bil seznanjen z razlogi o odstopu od sprejetega sklepa o novogradnji OŠ Škofije iz leta 2018? Kdo in zakaj ter s kakšnimi pooblastili in argumenti je odstopil od tega sklepa? 

4. vprašanje: Kdaj bo občinski svet prejel v razpravo predlog celovitega (demografske potrebe, prostorska umestitev, arhitekturne rešitve, prometno varnostni vidik, financiranje …) reševanja problema osnovne šole na Škofijah in sprejemal ustrezne sklepe? 

Odgovor MOKPri posamezni investicijski nalogi se demografske potrebe, prostorsko umestitev, arhitekturne rešitve, prometno varnostni vidik, financiranje, … obravnava DIIP, ki ga potrdi Župan. Kjer je za večje investicije potrebno izdelati investicijski program, le-ta vključuje predpisane vsebine. Potrjuje ga občinski svet.

SKUPAJAli v teh procesih ni pomembno stališče lokalne skupnosti? Ali ne bi bilo smiselno tako pomembne investicijske projekte predhodno uskladiti z ožjim delom lokalne skupnosti in predvsem starši šoloobveznih otrok? Ali pri takšnih pomembnih družbenih projektih ne veljajo določila o lokalni samoupravi? 

5. vprašanje: Kakšne so prostorske možnosti šole ob predvideni rasti šolske populacije v naslednjih petih letih? Ali je delo v šoli varno za zaposlene in učence ter varno za zdravje? 

Odgovor MOK:Na OŠ Škofije se število oddelkov postopno povečuje. V šol.l. 2016/17 je šola imela 14 oddelkov, v šol.l. 2017/18 pa jih ima 16. Šola prehaja na dvoodelčno šolo. Ob nezmanjšanem trendu bi šola 18 oddelkov dosegla v šolskem letu 2020/21. To je maksimalno število oddelkov. Po sedanjih podatkih o številu otrok v posamezni generaciji in izkušnjah o dejanskem vpisu je namreč možno, da se bo v posameznih letih vpisal v prvi razred samo po en oddelek. Leta 2016 smo s šolo uskladili prostorski program, po katerem bi morali na dolgi rok (za 18 oddelkov) zagotoviti še do 3 učilnice. Leta 2017 je bila šola zato dograjena ter z notranjim hodnikom povezana s športno dvorano Burja, ki jo šola koristi kot dodatni vadbeni prostor za pouk športne vzgoje. V celoti je bilo obnovljeno tudi šolsko športno igrišče.

S tem smo OŠ Škofije, enako kot vsem ostalim šolam, ki se prav tako srečujejo s prostorsko problematiko zaradi povečanega števila učencev po letu 2007, zagotovili nujni učni prostor, z izkoristkom vseh notranjih prostorskih rezerv, s spremembo namembnosti posameznih prostorov ter z notranjo reorganizacijo. Gre za premoščanje obdobja s povečanim številom učencev, ker se je trend naraščanja že umiril in število rojenih po letu 2012 pada, kar se že odraža v vrtcih z zmanjševanjem števila vlog za vključitev v vrtec po letu 2012. Kot je navedeno že v odgovoru pod točko 2 pa bo investicija v prihodnjem obdobju vključevala tudi pridobitev novih učilnic, s čimer botudi za daljše obdobje popolnoma zadoščeno oz. še preseženo zagotavljanje prostorskih potreb.

Objekt šole se je in se vseskozi tekoče vzdržuje. Urejen je bil prehod na ogrevanje s toplotno črpalko. V letošnjem letu bo zamenjana starejša in dotrajana oprema v šoli in telovadnici. Dopolnjena bo računalniška in druga oprema, ki omogoča sodobnejše izvajanje pouka.

SKUPAJŽelimo prikaz statistične ekstrapolacije rasti šolske populacije, ki izhaja iz dejanskega števila otrok (uporaba uradnih podatkov ) za zadnje 10-15 letno obdobje, saj je navajanje števila oddelkov šole brezpredmetno. S katerimi podatki operira vodstvo MOK, ko govori, da se je trend naraščanja števila otrok v KS Škofije umiril in da celo pada? Uradni podatki Statističnega zavoda Slovenije izkazujejo ravno obratni trend! Na drugi del vprašanja o varnosti zaposlenih in otrok v preživetem objektu ni bil dan odgovor. Zato ga postavljamo ponovno in postavljamo še dodatno vprašanje: Ali so bile opravljene meritve plesnih trosov v objektu, ki je dotrajan in je bil pogosto zamakan?

OŠ Škofije, avgust 2018


  • Deli objavo