Vlada naj prepreči ugrabitve občin in zlorabo javnega denarja za zasebne namene

Vladi RS predlagamo, naj na primeru Mestne občine Koper ugotovi, kaj je potrebno spremeniti, da se povrne zaupanje v državo


V četrtek, 13. decembra 2018, smo Vladi Republike Slovenije poslali poziv, ki ga je v imenu Civilnega gibanja Skupaj napisala naša članica Barbara Verdnik:

Spoštovani predsednik vlade Marjan Šarec in ministri Vlade Republike Slovenije! 

Lokalne volitve v državi so skoraj končane – razen v koprski občini, kjer si bo dosedanji župan poskušal povrniti oblast, zaradi česar se ustvarjajo skoraj izredne razmere. Njegovo 16-letno županovanje je eskaliralo v zadnjih mesecih pred volitvami, ko se je na očeh celotne slovenske javnosti znova potrjevalo, da je Koper država v državi, kjer si je pravila mogoče prikrojiti po svoje. Zato se ne gre čuditi močnim besedam, ki so spremljale neizvolitev Borisa Popoviča za župana: revolucija, zmaga ljudske fronte, končno svoboda, Koper spet pod svobodnim soncem in mnogo podobnih. 

Dogajanje v Kopru pa sporoča še mnogo več. Pravna ureditev države in njene institucije v omenjenem obdobju v koprski občini niso uspele zagotoviti uresničevanja številnih pravnih norm, gospodarnega ravnanja z javnim denarjem in izvajanja temeljnih nalog lokalne samouprave. Še volitve, delo volilnih komisij in štetje glasov so si prislužili negativno oceno. Zato je dvom v legitimnost oblasti in nezaupanje v državo samo raslo. Nadpovprečna volilna udeležba je tako med drugim pokazala, da je ljudem tega dovolj. 

Vladi predlagamo, naj izkoristi priložnost ob začetku mandata in vzame pravkar končano županovanje v Kopru za študijski primer, katerega analiza lahko pokaže, kje so luknje v zakonih in kaj je potrebno spremeniti, da zakonska ureditev ne bo nikomur več omogočala ugrabitve občine in zlorabe proračunskega denarja za zasebne namene. Samo tako se bosta zaupanje v državo ter njen ugled lahko začela postopoma vračati. 


Naj navedeno nekaj konkretnih primerov, ki nazorno kažejo nujnost sistemskih ukrepov in sprememb na ravni celotne vladne politike: 

 • Dvom v poštenost volitev v koprski občini je izredno velik in razumljiv, ugotovljene nepravilnosti pa bi morale biti sankcionirane. Župan in njegovi stranki so bili v privilegiranem položaju, prišlo je do zlorabe javnih sredstev za lastno kampanjo in posledično do neenakopravnega položaja ostalih organizatorjev volilne kampanje. Po odločitvah Ustavnega sodišča v primeru referenduma za 2. tir to ni zakonito.
 • Za volilno kampanjo so bili spet izrabljeni »občinski mediji«, kar je stalna praksa že od leta 2007. Koprska občina je tudi sicer najbolj izrazit primer zlorabe javnega denarja za stalno samopromocijo župana, tokrat pa je kršila Zakon o volilni in referendumski kampanji tudi s tem, da ni zagotovila enakih pogojev vsem organizatorjem volilne kampanje. To pa pomeni, da ni omogočila uresničevanja 43. člena Ustave glede enakosti volilne pravice.
 • Spet je prišlo do zlorabe javnih površin in kršitev ZVRK pri plakatih, kjer prav tako niso bili zagotovljeni enaki pogoji vsem organizatorjem. Občina je strankam zavračala prošnje za uporabo javnih površin pri postavitvi stojnic, zavrnila je tudi snemanje soočenja na Kanalu A. Zastave z oznakami strank Koper je naš in Slovenija za vedno ter volilni plakati županskega kandidata Borisa Popoviča pa so bili postavljeni pred številnimi lokali na javnih površinah, na novih plakatnih mestih, na občinskih stavbah v zaledju, celo na električnih drogovih. 
 • Iz občinskega proračuna je šlo namensko vsaj 2 milijona evrov za predvolilno dogajanje: za izdajanje glasil, postavljanje plakatov, prehitevanje s praznično najdražjo osvetlitvijo v Sloveniji, nabavo in montažo velikih elektronskih zaslonov po hitrem postopku, celo dostavo z letalskim prevozom, da so bili v funkciji tik pred volitvami 18. novembra.
 • Posebno poglavje so bile skoraj dnevne slavnostne otvoritve naložb po vsej občini, medtem ko v preteklih treh letih občina ni dosegala načrtovane porabe investicijskega denarja. Da so bile otvoritve namenjene predvolilni kampanji, kaže primer otvoritve bazena in ognjemeta dva dni pred volitvami. Bazen še danes ni končan, za javnost bo menda odprt šele po novem letu. Otvoritev izboljšav šole v Šmarjah je bila celo na dan volilnega molka, dan prej (petek, 16.11.) pa je bilo tam še gradbišče.
 • V zvezi s predčasno predvolilno praznično razsvetljavo je občina namenila zgolj za nabavo okraskov skoraj 600.000 evrov in si pri tem privoščila celo sporne posege v koprsko kulturno dediščino, na kar je opozorilo Civilno gibanje Skupaj. Konservator Zavoda za varstvo kulturne dediščine je po ogledu postavitev novoletne razsvetljave v koprskem mestnem jedru ugotovil, da njihova namestitev presega izdano kulturnovarstveno soglasje. Zato so zadevo predali pristojni Inšpekciji za kulturo in medije. Do danes ni jasno, kaj se z zadevo dogaja.
 • Številni občinski uslužbenci so se od septembra bolj ukvarjali z volitvami kot z delom za občane. Prisotni so bili na številnih predvolilnih dogodkih, v štabu županovih strank, zakonsko določene naloge so se le delno izvajale. Najbolj izstopa popolna pasivnost pri pripravi proračuna za leto 2019. Običajno se je sprejemal decembra, tokrat k oddaji svojih načrtov in potreb niso bile pozvane niti krajevne skupnosti. Zaradi volilne kampanje, ki je okupirala celotno občinsko upravo, bo tako v novem letu dvanajstinsko proračunsko poslovanje.
 • Pristojnost pri izpolnjevanju določil ZVRK je v rokah Inšpektorata RS za notranje zadeve, medijske inšpekcije, ki že leta ne deluje in občinskega inšpektorata (izvajanje in nadzor nad izvajanjem določb 8. in 9. člena ZVRK), ki je podrejen županu. Prijave kršitev s tako ureditvijo ne doživijo epilogov, kaj šele sankcij.
 • Podobno je z Računskim sodiščem. To je v reviziji poslovanja stranke Koper je naš za leto 2015 in v reviziji poslovanja stranke Slovenija za vedno za leto 2016 ugotovilo nekaj nepravilnosti, ki jih nista odpravili niti po pozivu sodišča. Računsko sodišče je tako ugotovilo, da sta stranki kršili obveznost dobrega poslovanja. In? Posledic ni, stranki sta kandidirali na volitvah, njun predsednik tudi, sumi kršitev ponovno obstajajo.
 • Računsko sodišče bdi tudi nad gospodarno uporabo javnih sredstev v občini. Toda kljub številnim prijavam Računsko sodišče vsaj sedem let ni pregledalo ustreznosti poslovanja Mestne občine Koper. Ko pa je podalo mnenje, da občine ne bi smele kupovati deležev v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo – šlo je za primer nakupa deleža Primorskih novic s strani koprske Marjetice – je spet ostalo zgolj pri opozorilu. V praksi je tako MOK preko Marjetice še vedno solastnik primorskega tiskanega medija. 
 • Na koprskih volitvah se je kot neustrezno pokazalo, da ima župan tako velik vpliv na sestavo Občinske volilne komisije. Prav zato je bilo veliko nezaupanja in dvomov v nepristranskost in skrbnost varovanja volilnih skrinjic. Stanje bi bilo mogoče izboljšati že s hrambo volilnih skrinjic v nevtralnem prostoru (npr. na Upravni enoti). V takih primerih bi morala imeti DVK večjo vlogo. 
 • Preprečiti bi bilo potrebno zlorabe predčasnih volitev, ko so nadpovprečna udeležba in močno nesorazmeren volilni rezultat v prid dosedanjemu županu Borisu Popoviču potrjevali, da so na predčasne volitve organizirano vozili (v delovnem času) zaposlene iz občinskih javnih podjetij, izvajalce del in investicij ter druge interesne skupine v neposrednem ali posrednem vplivnem območju župana. Kljub javnim objavam v medijih in pričevanjih o tem, nihče ni preverjal ali onemogočal pritiskov na izražanje volje volivcev. 
 • Veliko omenjenih in drugih problemov izvira iz Zakona o lokalni samoupravi. Žal vodja službe dr. Roman Lavtar raje govori o čarih in tveganjih lokalne samouprave kot pa o nujnem urejanju razmer. Konkretni problemi lokalne samouprave se namreč kopičijo. Župani si tudi po svoje razlagajo in uveljavljajo lokalno samoupravo in demokracijo. S tem se povzroča vse večjo neenakopravnost ljudi, ne odpravlja se tveganja korupcije, neracionalne porabe javnih sredstev in še mnogo drugega. Država bi zato morala pripraviti nov in celovit zakon o lokalni samoupravi ter se urejanja tega področja lotiti sistemsko, torej v sodelovanju med ministrstvi. Zakon o lokalni samoupravi je bil namreč sprejet leta 1993 in do danes neverjetnih osemintridesetkrat noveliran, spremenjen z odločbami ustavnega sodišča in razlagan s strani Državnega zbora. 

Spoštovani predsednik vlade in ministrski zbor! Pričakujemo temeljito analizo navedene problematike, ki bi morala biti tudi dosledno sankcionirana. Kandidati in stranke, ki si privoščijo takšne zlorabe, bi morali biti iz volilne tekme izločeni (po tolmačenju pravnika Jurija Toplaka). Na temelju proučitve navedb si želimo Vaš odziv s konkretnim operativnim načrtom pristojnih za spremembo zakonodaje na osnovi naših ugotovitev in dogajanj v ostalih občinah naše države. 

Na osnovi 16-letnih deviantnih izkušenj iz Kopra, je v morebitnih javnih razpravah ali delovnih telesih za ureditev razmer pripravljeno sodelovati tudi Civilno gibanje Skupaj.

Obveščamo vas, da pripravljamo konkretizacijo nekaterih kršitev, ki jih bomo kot prijavo posredovali Inšpektoratu RS za notranje zadeve, Računskemu sodišču in KPK ter jo poslali tudi na vaš cenjeni naslov. 


 • Deli objavo