Vertikalna povezava: Projekt, o katerem morajo odločati vsi občani

O finančno in prostorsko zahtevnem projektu naj občani odločajo na referendumu


Objavljamo pripombe in predloge k Spremembam in dopolnitvam OPPN za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajočim parkovnim ureditvam, ki smo jih 3. 5. 2018 posredovali Mestni občini Koper:

Gibanje aktivnih občanov Skupaj podaja pripombe in predloge v okviru javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom. Gre za finančno in prostorsko zahteven objekt, ki bo financiran iz skupnega proračuna vseh občanov in bo bistveno spremenil sredozemsko veduto Kopra, zato smo prepričani, da morajo o tem odločati vsi občani. Ne gre namreč za take vrste javni objekt, ki bi služil vsem občanom Mestne občine Koper.

Načrtovani Capo Grande. Vir: MOK

Pripombe

Občani smo imeli preveč omejeno možnost vpogleda v javno razgrnitev, saj je trajala le od 19. 4. do 3. 5. 2018, kar je bistveno manj kot en mesec, zaradi praznikov pa je bila dejansko zreducirana na zgolj osem delovnih dni. 

Javna razgrnitev je bila tudi vsebinsko pomanjkljiva, zato občani nismo pridobili vseh potrebnih informacij. Osnutek sprememb in dopolnitev OPPN se namreč ne ukvarja s celotnim projektom, kot je bil predstavljen 9. 4. 2018 v Pokrajinskem muzeju Koper ter v medijih, temveč zgolj z njegovim delom. Tako nimamo vpogleda v celoten projekt in njegovo ocenjeno vrednost ter v način financiranja in sofinanciranja iz občinskega proračuna, torej iz sredstev vseh občanov. Prav tako ni bilo javno predstavljeno, v kolikšnem delu naj bi bil projekt javen in v kolikšnem zaseben. Sprašujemo se, ali bi bilo razmerje med finančnim vložkom v javni in zasebni del ustrezno ter transparentno ovrednoteno. Ali bi morda na primer zgolj z javnimi sredstvi postavili temelje, ki bi nosili celotno strukturo, in s tem dejansko sofinancirali tudi zasebni del stolpa?

In nenazadnje opozarjamo, da mestna oblast s postavljanjem občanov pred dejstvo parcialnih in finančno zelo zahtevnih prostorskih rešitev ne deluje v skladu z zahtevo po strateškem, celovitem in ekonomičnem upravljanju občine v korist vseh občanov

Predlogi

Pričakujemo, da bodo občinske službe občanom postregle z natančnimi podatki o celotni nameravani naložbi, ki jih bo obravnaval občinski svet, in razpisal referendum. Poudarjamo, da gre za finančno in prostorsko zahteven objekt, ki bo financiran iz skupnega proračuna vseh občanov, zato smo prepričani, da morajo o tem odločati vsi občani. Ne gre namreč za take vrste javni objekt, ki bi služil vsem občanom MOK. 

Pri formulaciji referendumskega vprašanja naj sodeluje zainteresirana javnost.

Od vodstva občine pa pričakujemo, da namesto načrtovanja parcialnih projektov pripravi in posreduje v javno obravnavo celovit predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

Pod črto

O tem, kateri projekti so za kakovost življenja in za razvoj naše občine najpotrebnejši in najpomembnejši, je potrebna široka javna razprava. Želimo vlagati v boljše socialno stanje vseh prebivalcev, v ozelenitev mesta, v obnovo propadajočega zgodovinskega mestnega jedra, v podhranjeno kulturo in nevladni sektor, v mrežo kolesarskih poti in številne projekte, ki bi jih predlagali občani. Ali bomo svoja sredstva namenili le neki velikopotezni ideji?

Celotni projekt Capo Grande je bil predstavljen kot nov simbol Kopra. Zavedamo se, da občina, ki se želi umeščati med najpomembnejše v Sloveniji, zagotavljati kakovostno življenje občanom in privabljati goste, potrebuje prepoznavne simbole. Toda smotrno je najprej poskrbeti za to, da primerno ovrednotimo, obnovimo, vzdržujemo in oživimo simbole, ki jih že imamo, in ki zaradi naše kulturne omejenosti sramotno propadajo.

Za gibanje Skupaj

Božena Ambrozius


  • Deli objavo