S koncesijami po domače

Edino koprska občina ni odpravila nepravilnosti na področju koncesij v zdravstvu, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče. Bo kdo odgovarjal?


Računsko sodišče je lani v sedmih občinah izvedlo revizijo pravilnosti podeljevanja koncesij za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v letu 2018. V vseh je ugotovilo nepravilnosti, ki so jih občine že med postopkom odpravile. Razen Mestne občine Koper. Zato je Računsko sodišče od nje včeraj zahtevalo odzivno poročilo na negativno mnenje.

Občina je pri podelitvi nove koncesije ravnala v nasprotju z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, saj razpisna dokumentacija ni vsebovala vseh predpisanih določil, z izbrano koncesionarko pa je sklenila koncesijsko pogodbo in dopustila njeno opravljanje, kljub temu da niso bile izpolnjene vse zakonske zahteve glede izpolnjevanja pogojev, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti. Občina je ravnala v nasprotju z Zakonom o zdravstveni dejavnosti tudi, ker najmanj 8 koncesionarjem, ki jim je bila podeljena koncesija pred spremembo zakona iz leta 2017,  do 17. 12. 2018 ni izdala odločb o spremembi koncesijske odločbe, v katerih bi določila novo obdobje podelitve koncesije. Občina pri najmanj 10 koncesionarjih, s katerimi je sklenila koncesijske pogodbe pred spremembo zakona, ni preverila, ali so v roku izpolnili v zakonu določene pogoje za opravljanje koncesije; neizpolnjevanje teh pogojev pa je razlog za odvzem podeljenih koncesij. Občina ob podaljšanju 2 koncesij, sklenjenih za določen čas, o tem ni objavila obvestil, določenih z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.


Za pravilnost poslovanja občine je odgovoren župan. Odgovornost vključuje med drugim tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega nadzora, povezanega s pravilnostjo poslovanja. Odgovorni osebi občine v obdobju, na katero se nanaša revizija in med izvajanjem revizije sta bili župan Boris Popovič od 23. 10. 2014 do 20. 12. 2018 ter župan Aleš Bržan od 21. 12. 2018 dalje.

Torej so nepravilnosti oziroma ravnanja v nasprotju z zakonom o zdravstveni dejavnosti nastala pod bivšim županom, pod novim županom pa niso bila odpravljena.

Pri tem se bolj kot o novem županu, ki ga je ob prihodu na občino čakala široka fronta podedovanih problemov na številnih področjih, postavlja vprašanje strokovnosti in odgovornosti dolgoletnega vodje Urada za družbene dejavnosti. Zakaj so se kljub jasno napisanemu zakonu koncesije urejale po domače? Zakaj občina nima dorečenega jasnega in strokovnega delovanja na področju zdravstva, sociale, šolstva … ? Naj za ilustracijo stihijskega dela imenovanega urada spomnimo še na osnovno šolo na Škofijah. Do leta 2010 je vodja urada razlagal, da se število otrok na Škofijah ne povečuje, torej je tudi stara šola ok. Potem se je naenkrat pojavil izvedbeni načrt za gradnjo nove šole, kaj kmalu po volitvah 2011 pa ta investicija ni bila več potrebna oziroma bi zadostovala le energetska sanacija. Zdaj je spet v načrtu nova šola.

Namesto načrtnega dela, podprtega z analizami in usmerjenega v cilje, se torej probleme že leta samo blaži in krpa. Medtem ko resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva jasno govori o tem, da je treba storitve približati ljudem in naj ne bodo več skoncentrirane na samo nekaterih območjih, je v naši veliki občini kar 98% zdravstvenih storitev skoncentrirano v mestu. Koncesije pa bi podeljevali vse povprek.

Župani prihajajo in odhajajo, njihova politična (ne)odgovornost je kaznovana zgolj z izvoljivostjo ali neizvoljivostjo vsaka štiri leta. Kaj pa občinski strokovni kader? To so delavci javne uprave, ki morajo poznati predpise in odgovorno ravnati z javnimi viri. Dokaj natančno imajo opredeljene delovne zadolžitve in pristojnosti, a kot kaže veliko manj odgovornosti. Oziroma dajejo morda prednost politični pokornosti namesto strokovnosti?

Kako bosta ravnala aktualni župan in direktorica občinske uprave? Ali vodja urada, ki ne upošteva Računskega sodišča in zakona, še uživa njuno zaupanje?  • Deli objavo