Ravnanje z občinskim premoženjem ni bilo vedno v javnem interesu

Nadzorni odbor koprske občine je do zdaj končal nadzor ravnanja občinske uprave in prejšnjega župana v sedmih zadevah


Nadzorni odbor (NO) Mestne občine Koper je na novinarski konferenci predstavil poročilo o delu za leto 2019 in nadzore v teku ter izpostavil nekaj značilnosti svojega dela. V lanskem letu je dokončal nadzor in pripravil tri končna poročila, letos  je objavil še štiri, vrsta nadzorov pa je še v obdelavi v skladu z lani sprejetim programom dela. 

Kot je povedal predsednik nadzornega odbora Jadran Bajec, se bodo v prvem obdobju svojega dela ukvarjali s preteklimi zadevami, potem pa bodo prišle na vrsto tudi aktualne iz tega mandata - po lastnem izboru, na pobudo občinskega sveta ali občanov. V vseh poslih NO ugotavlja pravilnost (zakonitost), smotrnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja občinske uprave.

S tiskovne konference Nadzornega odbora MOK (Foto: Barbara Verdnik)

Povzetek dosedanjih poročil je, da v nadzorovanih primerih s premoženjem občine odgovorni niso ravnali ravno v javnem interesu in gospodarno. Vsako poročilo spremljajo priporočila občinski upravi, kako naj bolje ravna v prihodnje, o čemer bo MOK Nadzornemu odboru moral poročati v šestih mesecih po zaključku nadzora posamičnega primera.

Lani so opravili pregled gospodarnosti uporabe poslovnih prostorov občinskega podjetja Bonifika d.o.o.; nadzor skladnosti izgradnje optičnega omrežja v KS Škofije s strateškim občinskim dokumentom “Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v MO Koper iz junija 2017” in pregled evidenc nepremičnin, ki so osnova za obračun nadomestila uporabo stavbnih zemljišč. O vseh treh bomo povzetke pripravili v prihodnjih tednih, celotna poročila pa so dosegljiva na povezavi. Letos so bila do zdaj sprejeta končna poročila za menjalne pogodbe Dom Koper d.o.o, Kapovizija, Primorje d.d. in menjalna pogodba stranka A in stranka B.

Namestnik predsednika Edmond Gašpar je spregovoril o težavah pri realizaciji sklepa NO od maja lani, da MOK pristopi k skrbnemu pregledu poslovanja občine za tri leta nazaj z zunanjim neodvisnim in strokovno kompetentnim izvajalcem. Revizija naj bi potegnila črto med poslovanjem bivšega in novega župana, ki bi pokazala jasno sliko o prevzetem stanju občine oziroma bi lahko imel funkcijo primopredajnega dokumenta ob menjavi župana. Do tega žal še danes ni prišlo zaradi zgrešenega postopka občinske uprave.

Čeprav je MOK v preteklosti za vsakoletni, minimalno zakonsko zahtevani nadzor enega proračunskega področja,  plačevala po 5.000 EUR, torej bi za tri leta in 11 področij znesek presegel 20.000, so se občinske strokovne službe namreč odločile za postopek s pozivom k oddaji ponudb. In to kar dvakrat. Šele potem so le izvedle razpis javnega naročila. To je zavleklo izbor izvajalca za več kot leto in poročilo o notranji reviziji bo zaradi dvakrat ponovljenega neustreznega postopka izbora izvajalca objavljeno šele konec 2020 ali v začetku 2021, kar praktično izničuje njegov namen. 

Tudi sicer je imel NO težave z zbiranjem dokumentov po posamičnem nadzoru. Pristojni občinski uslužbenci niso bili najbolj odzivni, niso upoštevali rokov,  arhivi so pomanjkljivo urejeni, nekaterih dokumentov ni.

Jadran Bajec in Edmond Gašpar (Foto: Barbara Verdnik)Jadran Bajec in Edmond Gašpar (Foto: Barbara Verdnik)

Nadzorni odbor je neodvisen in samostojen organ, ki ga sestavlja sedem članov: predsednik Jadran Bajec, namestnik predsednika Edmond Gašpar ter člani Tjaša Benčina, Dunja Jovičić, Valter Krmac, Rok Parovel in Tina Podgornik. Občinski NO za razliko od nadzornega sveta v gospodarskih družbah nima vpliva na tekočo poslovno politiko in nikakor nima vloge preiskovalnega organa. Njegove ugotovitve in priporočila naj bi bili vodilo za kakovostnejše delo občinske uprave, kar bi pomenilo tudi bolj gospodarno ravnanje z denarjem davkoplačevalcev.

 


  • Deli objavo