Poziv županu in občinskim svetnikom MO Koper

Potreben je strokovno voden projekt za ovrednotenje in upravljanje Male lože


Potem ko smo se v začetku avgusta zavzeli za vrnitev Male lože v javno last in ko se je tudi MO Koper odločila, da odkupi ta dragoceni del Pretorske palače, ki ga je pred leti nepremišljeno prodala, v gibanju Skupaj nadaljujemo s svojimi aktivnostmi in prizadevanji.
Tako smo 27. 9. z okroglo mizo MALA LOŽA – VELIKO BOGASTVO odprli konstruktivno razpravo o upravljanju in rabi Male lože ter druge kulturne dediščine v historičnem jedru mesta Koper. Našemu vabilu k aktivni udeležbi so se odzvali ugledni strokovnjaki, prof. dr. Sonja Ana Hoyer, dr. Jure Vuga, Neva Zajc, mag. Neža Lipovec Čebron, u. d. i. a. Tina Rugelj in u. d. i. a. Marjan Vrabec; pogovor sta vodili Vesna Humar in Irena Urbič.
Žal smo pogrešali (prav tako vabljene) predstavnike mestne oblasti in javnih ustanov s področja varovanja in oživljanja kulturne dediščine.
Zato vas želimo seznaniti z nekaterimi vsebinskimi poudarki okrogle mize, nanizati nekaj konkretnih zamisli razpravljavcev in gibanja Skupaj ter upravljavce Mestne občine Koper pozvati k zastavitvi projekta za ovrednotenje in upravljanje Male lože v prihodnje.

Nekateri poudarki razprave o Mali loži

V prispevkih so si bili razpravljalci enotni, da je na tem enkratnem prostoru potrebno ohraniti duha zgodovine, ga povezati s sodobnim časom in ustvariti privlačen javni prostor za občane Kopra, pa tudi za obiskovalce in turiste. Opozorili so na nujnost celovite vizije, ki naj upošteva historično funkcijo tega prostora in njegovo vpetost v urbano tkivo strogega mestnega centra in ki naj odgovori na vprašanje, kakšna je njegova vloga v našem mestu danes.
Na tej podlagi je potrebno izdelati strategijo upravljanja z Malo ložo. Za to odgovorna mestna oblast naj pritegne k sodelovanju strokovnjake in zainteresirano javnost ter vsestransko, tudi finančno, podpre projekt, ki bo privedel do premišljenega, strateškega, široko podprtega koncepta, ki bo zvest izvorni funkciji Male lože kot odprtega prostora javne razprave, demokracije ter kulture in ki bo celovito sovpadal s strategijo upravljanja bogate, enkratne kulturne dediščine naše občine.
Kratkoročno pa je lahko Mala loža prostor najrazličnejših dejavnosti: javnih razgrnitev načrtov, javnih razprav, umetnosti in kulture tako mesta kot podeželja. S prijetno ureditvijo, sodobno opremo, premišljenim ravnotežjem med trajnimi in občasnimi postavitvami ter z raznolikimi dogajanji naj Mala loža postane prostor, ki bo tako domačine kot goste vabil k postanku. Pri tem se velja navdihovati tudi pri številnih primerih dobre prakse doma in v tujini.

Nekaj konkretnih zamisli o prihodnji ureditvi in rabi Male lože

Kot javni prostor je Mala loža primerna za razgrnitev načrtov občine, javne razprave in (s pomočjo sodobne tehnologije) stalno interakcijo z obiskovalci, ki bi želeli podati svoje mnenje.
Del prostora bi bilo smiselno posvetiti izobraževanju o mestu Koper in njegovem zaledju, ki bi tudi domačinom, ne le turistom, pomagalo ustrezno vrednotiti kraj, v katerem živimo.
Ob starih zemljevidih in panojih z razlagami, ki bi prikazovali zgodovino Male lože, mesta Koper in njegovega zaledja, bi se ustavljali tako domačini kot tudi turistične skupine in posamezniki.
Izjemna akustika omogoča izvedbo pesniških večerov, glasbenih, gledaliških in drugih dogodkov. K sodelovanju bi bilo smiselno povabiti glasbeno šolo, gledališče, Primorski poletni festival, Poletni ulični festival ter druge ustanove, posameznike in skupine s področja kulture, pa tudi širše prebivalstvo.
Z ustvarjalno uporabo sodobne tehnologije (interaktivnimi panoji, osvetlitvijo, glasbo, animacijami, filmi … ) bi vnesli v prostor privlačno vzdušje in zanimive vsebine, ne da bi prizadeli arhitektonsko osnovo. 

Nadaljnji koraki in potrebni ukrepi

Izhajajoč iz poudarkov razprave in konkretnih zamisli o prihodnji ureditvi in rabi Male lože pozivamo MO Koper, župana in občinske svetnike k ustreznim nadaljnjim korakom in ukrepom.
MO Koper ima številne komisije in odbore (npr. za šport, turizem, promet, plazove, begunsko krizo … ), ki niso redna delovna telesa občinskega sveta, temveč jih v skladu s potrebami s sklepom imenuje župan. Zato predlagamo:

  • naj v skladu z že utečeno dobro prakso župan imenuje strokovno komisijo in ji zada projektno nalogo, kako ustrezno ovrednotiti Malo ložo ter kratkoročno in dolgoročno upravljati z njo;
  • v to strokovno skupino naj povabi oziroma, po njihovem osebnem pristanku, vključi tudi strokovnjake, ki so aktivno sodelovali na naši okrogli mizi 27. 9., in predstavnike gibanja Skupaj.

Spoštovani župan gospod Boris Popovič, gibanje SKUPAJ vas naproša za aktivno ukrepanje. Vaš pozitivni odgovor pričakujemo v 30 dneh na elektronski naslov gibanja [email protected] .

V upanju, da bo Mala loža s skupnimi močmi lokalne politike, strokovnjakov in občanov zaživela v vsem svojem sijaju, vas lepo pozdravljamo.

Za gibanje SKUPAJ:
Alan Medveš (040/424-613) in Božena Ambrozius (041/278-087)


20170310 Pismo MOK Mala loza.JPG


  • Deli objavo