Pomembna in nujna naloga za svete krajevnih skupnosti

Kako se v KS lotiti predloga finančnega načrta za letošnje leto in kaj je potrebno, da bo naslednje leto občinski proračun participatoren


Mestna občina Koper pod vodstvom novega župana Aleša Bržana intenzivno pripravlja proračun za leto 2019. Župan se je v četrtek sestal tudi s predsedniki krajevnih skupnosti in jih pozval, naj do 24. januarja letos pošljejo predloge svojih finančnih načrtov (sredstva, potrebna za delovanje KS) in načrte razvojnih programov (potrebne investicije) za posamezno krajevno skupnost.

Predsedniki krajevnih skupnosti ob prvem sestanku pri novem županu

Rok je kratek, zato svetujemo svetom krajevnih skupnosti, članom in predsednikom, da se nemudoma sestanejo in pripravijo predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov KS ter štiriletni načrt razvojnih programov (NRP) z navedbo in ovrednotenjem potrebnih investicij za obdobje 2019-2022. Najenostavneje je izdelati NRP po vzorcu dokumenta Načrt razvojnih programov MOK za leto 2018 (sprejet decembra 2017 ). K posamezni načrtovani postavki je potrebna tudi ločena pisna obrazložitev oziroma utemeljitev kot priloga načrta. V načrtu razvojnih programov prikažite oceno morebitne možnosti lastnega financiranja (če ima KS lastne prihodke) in oceno sredstev, ki so potrebna s strani MOK. Pomembno je, da v načrt zajamete dejanske potrebe vseh delov KS, četudi še nimate izdelane vizije in strategije razvoja KS. Svet KS nato sprejme sklep o predlogu finančnega načrta KS in o Načrtu razvojnih programov ter dokumente pošlje na občino.

V Civilnem gibanju SKUPAJ vam lahko ponudimo tehnično pomoč (šifrant občinskega NRP) in morebitno svetovanje pri opredeljevanju prioritet.

Verjetno se boste vprašali, kje je zdaj obetani participatorni način priprave proračuna.
Občinska uprava pod prejšnjim županom ni pravočasno pripravila predloga letošnjega finančnega načrta, saj so bili vsi, kot kaže, angažirani z volitvami. V prvem trimesečju tako teče delovanje občine po sistemu začasnega financiranja po dvanajstinah. To pomeni, da lahko znaša proračunska poraba v prvem kvartalu le toliko, kot je bila poraba v enakem obdobju preteklega leta. 

Zaradi nujnega in zakasnelega sprejemanja letošnjega proračuna tako še ni možno začeti z uvajanjem participatornega proračuna. To bo možno šele za leto 2020, a bo potrebno s postopkom pričeti že takoj po sprejetju proračuna 2019.

Oktobra predlani smo bivšemu županu poslali konkreten predlog, kako se je tega treba lotiti; seveda je bil prezrt. Gotovo se bo morala občinska uprava pod novim vodstvom bolj angažirati, da bo proračun odražal dejanske potrebe občanov in med drugim pripraviti izobraževanje članov sveta ter pripraviti postopek, kriterije in jasna navodila za pripravo predlogov KS. 

Če potrebujete nasvet ali tehnično pomoč, nam pišite na [email protected].


  • Deli objavo