Pokopališča kličejo po celoviti ureditvi

Nekatera koprska pokopališča so bolj in nekatera manj urejena. Čas bi bil, da MOK poskrbi za celovito upravljanje in urejanje v skladu z zakonom.


Pred vhodom na pokopališče Škofije

V zadnjem času je vse več pripomb na urejenost škofijskega pokopališča in njegove okolice. Po poteh med grobovi se razrašča plevel, nič bolje ni pred kapelico in na zunanjih straneh, zelo bode v oči  začasna deponija gradbenega materiala na parkirišču, ki ni zavarovana. Ob njej plapola zgolj nekaj kosov zaščitne mreže. Tudi sicer trava zarašča okolico centralnih dejavnosti in ne kaže prav urejenega vtisa kraja, ki je tudi za tujce prvi stik s koprsko občino.

Od članov Sveta KS Škofije seveda nihče ne pričakuje, da bi bili komunalni delavci in bi z občasnimi akcijami konkretno urejali kraj, čeprav je skrb za okolje v katerikoli obliki vedno dobrodošla. Je pa naloga Sveta KS, da sistemsko zagotovi redno košnjo, enakopravno in v skladu z zakonom upravljanje ter urejanje pokopališč in javnega prostora. Vsi občani MOK polnimo proračun, Marjetica je naše skupno komunalno podjetje in zato si povsod v občini želimo sorazmernih storitev. Žal pa že v letnem proračunu vidimo, da je za zaledne KS predvidena košnja dvakrat na leto, v Kopru pa se kosi na nekaj dni.

Vsi občani MOK polnimo proračun, zato si povsod v občini želimo sorazmernih storitev.

Posebna zgodba so pokopališča. KS Škofije ima v upravljanju tri, vendar s tajnico, ki opravlja dela še za eno krajevno skupnost in z zbranimi sredstvi od najemnin za grobove, nikakor ne more zagotavljati vseh pogojev izvajanja pokopališke dejavnosti v skladu z zakonom. Za to nima ne finančnih, ne materialnih in ne kadrovskih virov.  

Parkirišče pred pokopališčem Škofije

Na občinske službe je bilo v preteklih letih posredovano kar nekaj predlogov, da bi bilo za občino, ki ima toliko različnih pokopališč na zelo razgibanem in velikem prostoru, ekonomsko smiselno, da za vse krajevne skupnosti zagotovi programsko opremo za enotno vodenje upravljanja pokopališč (kataster, vse evidence, izstavljanje računov … ) za vse upravljavce. Hkrati pa v proračunu in v sodelovanju z Marjetico zagotovi, da se bo na vseh pokopališčih začel izvajati Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je stopil v veljavo konec leta 2016.

Civilno gibanje Skupaj je februarja leta 2019 podalo pripombo na delovni osnutek proračuna, ki se je glasila: "OB16039002 Pokopališka dejavnost skupaj 607.000, samo pokopališče Škocjan 500.000. Nikjer ni razviden odhodek za izdelavo geodetskih katastrov pokopališč (državna uredba) in programsko orodje za enotno vodenje evidenc vseh občinskih pokopališč (tudi onih v upravljanju KS)."

Geodetsko izvedbo pokopališkega katastra je KS Škofije financirala iz lastnih sredstev v letih 2014-2018, sicer ga še danes ne bi bilo. Pokopališče Tinjan še vedno nima mrliške vežice, ki bi jo po zakonu moralo imeti, mrliška vežica na Škofijah potrebuje večjo obnovo … 

Gre za zahtevne zadeve, ki jih sveti krajevnih skupnosti ne morejo prevzemati v celotnem obsegu.

Gre torej za občutljive in zahtevne ter strokovne zadeve, ki jih sveti KS ne morejo prevzemati v celotnem obsegu. Prihodki od najema grobnih mest, ki se morajo namensko uporabiti za vzdrževanje pokopališč, komajda zadostujejo za redno vzdrževanje (košnja in ostalo redno vzdrževanje). Za investicijsko vzdrževanje (večja popravila vežic in suhozidov, odstranitev katere od bolnih ali v neurju poškodovanih cipres in podobno), pa redno zmanjka denarja, čeprav je v zakonu lepo zapisano, kako mora to potekati.

Bivši župan za predloge in urejanje področja pokopališč ni imel posluha. Ker sedanji župan namenja več pozornosti zalednim krajevnim skupnostim, bi bil čas, da se sveti KS angažirajo in skupaj z vodstvom občine poskušajo celovito urediti to področje.


Naj navedemo nekaj določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti:

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina (3. člen).

Občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti (4. člen).

O zagotavljanju urejenosti pokopališč pa govori 28. člen:

"(1) Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:

-  vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;

-  storitve najema pokopaliških objektov in naprav;

-  storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva.

(2) Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.

(3) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov. Storitve pokopališko pogrebnega moštva, če jih omogoča pokopališki red, obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.

(4) Storitve iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa pokopališki red."  • Deli objavo