Patrik Greblo: Zagovarjamo izdelavo celovite razvojne strategije

Nesojeni županski kandidat o razvoju občine, lokalni samoupravi, prostorskem načrtovanju, javnih ustanovah, okolju, samooskrbi in gospodarstvu


Čeprav je kandidatura Patrika Grebla in Liste Zavedno Koper dokončno zavrnjena, objavljamo tudi njegove odgovore na vprašalnik, s katerim smo preverjali stališča ter obljube županskih kandidatov in kandidatke v Mestni občini Koper. Vsebujejo namreč vsebine in poudarke, ki jih je vredno upoštevati, ne glede na to, kdo bo v naslednjih štirih letih vodil koprsko občino. Ali, kot sporočajo javnosti: "Volilni program, ki je bil narejen za volivke in volivce, ponujamo v realizacijo tistemu, ki ga je pripravljen realizirati. Pri tem bomo sodelovali in pomagali. Na prihajajočih lokalnih volitvah bomo tako podprli izključno realizacijo našega programa in predlaganih projektov." 

 

Splošno

1. Ali menite, da MOK potrebuje interdisciplinarno opredeljeno razvojno strategijo s čim širšo podporo političnih deležnikov in občanov za obdobje naslednjih 10 do 15 let? 

DA, zagovarjamo izdelavo celovite razvojne strategije, ki bi obsegala vsa ključna področja razvoja občine in bo podlaga za strategije na posameznih področjih.

2. Če da, katerih pet usmeritev razvoja, rangiranih po družbeno ekonomski prioriteti, je za vas najbolj pomembnih?

Stranka si je zadala 9 stebrov delovanja po prioritetah:

1.         Odgovorno gospodarstvo, podjetništvo in turizem

2.         Sodobno in samooskrbno kmetijstvo, ribištvo in zdrava hrana

3.         Zdravo in čisto okolje in narava 

4.         Trajnostni prostorski razvoj in promet 

5.         Znanje za prihodnost – šolstvo in znanost 

6.         Vključujoče in dostopno socialno varstvo in solidarnost

7.         Sodobno zdravstvo

8.         Celostna in samozavestna kulturna politika 

9.         Šport za zdrave in zadovoljne občane

 3. Ali lahko Občinski prostorski načrt (prostorski tehnični dokument/akt) nadomesti vizijo razvoja? Ali pa menite, da Mestna občina Koper potrebuje celovito dolgoročno razvojno vizijo in jo bo v tem mandatu dobila? Kako jo bo naknadno implementirala v OPN?

Ne, OPN ne more nadomestiti vizije razvoja. Da, MOk potrebuje celovito dolgoročno razvojno vizijo.

4. Je družbeno ekonomski razvoj podrejen načrtovanju prostora (OPN) ali velja obratno?

Pri načrtovanju prostorskega razvoja bo prostor opredeljen kot omejen in neobnovljiv vir, nosilec okoljskih funkcij in soodvisen od ekonomskega, socialnega in prostorskega razvoja. Prostorsko planiranje, vključno s postopki spremljanja in kontrole izvajanja bo obravnavano kot ključni mehanizem za doseganje trajnostnega razvoja. Prostorski trajnostni razvoj bo obravnavan na področju sistema poselitve, infrastrukturnega sistema in urejanja krajine.

5. Ali boste trošili občinska sredstva za piar, izdajo občinskega glasila, e-portala in FB profila za lastno promocijo, tudi v predvolilne namene, ali pa boste transparentno obveščali občane o raznolikih potrebah, problemih in dosežkih občine?

Občinsko glasilo bo del transparentnega delovanja MOK in vir preverjenih informacij iz skupnosti za skupnost.

6. Kaj boste storili za večjo transparentnost delovanja občine?

Obstoječe razmere omogočajo uveljavitev številnih ukrepov za transparentno delovanje občinskega sveta in občine.


Lokalna samouprava

1. Katera  je po vašem mnenju temeljna celica lokalne samouprave: občina ali krajevna skupnost?

Po zakonodaji je najnižja enota lokalne samouprave občina. Prepričani smo, da mora krajevna skupna kot pomembna lokalna skupnost postati bolj vključena v delovanje občine.

2. Kako boste prisluhnili potrebam in usklajevali interese mestnih, primestnih in zalednih KS?

S ponovno vzpostavitvijo samostojne službe za krajevne skupnosti. Z obuditivjo zborov krajanov in drugimi oblikami neposredne demokracije, ki jih določa že zakon in tistih, ki jih lahko razvoja sama lokalna skupnost.

3. Po zadnji reorganizaciji občinske uprave ni več samostojne službe ali urada za krajevne skupnosti, to področje je združeno v Službo za občinski svet in krajevne skupnosti, ena sekretarka pa je ob tem zadolžena še za Nadzorni odbor (NO) MOK. Ali se vam zdi taka organizacija primerna in zadostna podpora krajevnim skupnostim?

Izkazala se je za neustrezno. Ponovna vzpostavitvitev samostojne službe za krajevne skupnosti je nujna.

4. Boste reorganizirali občinsko upravo za večjo pravno, upravno in tehnično-ekonomsko podporo delovanja KS?

Da

5. Ali boste  poskrbeli, da bodo poročila NO uvrščena na dnevni red sej občinskega sveta v skladu z 32. členom ZLS, upoštevali priporočila iz posamičnih poročil ter o tem poročali občinskemu svetu?

Absolutno.

6. Na podlagi katerih meril boste predlagali člane nadzornih odborov javnih ustanov?

Na podlagi strokovnih meril in referenc.

7. Ali menite, da bi bilo primerno, da so, ob prvenstvenem upoštevanju strokovnosti in kompetenc, vsaj trije od sedmih članov NO iz vrst opozicije?

Da

8. V temeljnih občinskih aktih je določena okvirna sestava delovnih teles občinskega sveta. Za kakšno konkretno sestavo delovnih teles občinskega sveta se boste zavzemali v tistem delu, ki ni vnaprej določen? (67. člen občinskega statuta namreč predvideva, da je med člani delovnih teles vsaj polovica članov občinskega sveta ter do polovice občanov, ki niso člani občinskega sveta. V kakšnem obsegu in na podlagi katerih meril boste predlagali druge občane?)

Na podlagi javnega poziva in ob upoštevanju referenc in izkušenj posameznega kandidata na konkretnem področju.

9. Koliko podžupanov in svetovalcev nameravate imeti oziroma podpreti? Za katera področja?  Koliko članov naj šteje kabinet župana?

Z gotovostjo trdimo, da MOK potrebuje podžupanjo ali podžupana za krajevne skupnosti ter povezovanje mesta, predmestja in podeželja. 

Koliko članov naj šteje kabinet župana? Zagotovo je potrebno okrepiti županov tim za področja, kjer se bodo v prihodnosti pojavili konkretni izzivi.

10. Ali se zavzemate za javno obravnavo občinskega proračuna z zbiranjem pripomb in predlogov, ki bi lahko pomenila dejansko participacijo v lokalni samoupravi ter pripomogla k večji transparentnosti dela župana, občinskega sveta in občinske uprave?

Zagovarjamo transparentnost občinskega proračuna ob spodbujanju aktivnega sodelovanja občanov. 


Prostorsko načrtovanje

1. Katere so po vašem mnenju temeljne pomanjkljivosti javno predstavljenega osnutka OPN?

Proces priprave osnutka OPN je potekal brez vključevanja javnosti in brez celovite obravnave predlogov, ki so jih podajale krajevne skupnosti in občani.

2. Ali menite, da je pravilna prostorska usmeritev osnutka OPN, ki zmanjšuje dosedanje   pozidljive površine v zalednih KS na račun velikih posegov na kmetijska območja v Bertokih (Pradah, Škofijah, Dekanih…)? Če je odgovor da, prosimo, da ga utemeljite.

Ni pravilna in ni sorazmerna s potrebami.

3. Kako komentirate usmeritev osnutka OPN v izgradnjo 10.000 novih stanovanjskih enot ob aktualnih demografskih in gospodarskih podatkih?

Ta del osnutka OPN ne temelji na analizah ne na strokovnih podlagah.

4. Ali menite, da bi moral imeti OPN kot obvezno prilogo tudi elaborat ekonomike?

Da

5. Kakšno naj bo razmerje med nalogami in prioritetami prostorskega načrtovanja, ki so namenjene in usmerjene v dobrobit prebivalcem in skupnostnim, torej netržnim potrebam na eni strani ter tistim, ki so namenjene gospodarskim / tržnim subjektom?

Poslanstvo župana in občinskih svetnikov pri urejanju in gospodarjenju s prostorom vključuje odgovornost za zagotavljanje kvalitetnega bivanja občanov, gospodarski razvoj občine in kulturno identiteto kraja.

Vsaka odločitev nadaljnjega trajnostnega prostorskega razvoja bo pretehtana znotraj ciljev treh sistemov: 

  • biološkega (cilj za ohranitev naravnih vrednot in biotske raznovrsnosti,
  • ekonomskega (temeljne potrebe porast uporabnih dobrin in uslug) in
  • družbeno-socialnega (kulturna pestrost, institucionalna uravnoteženost, socialna pravičnost, participacija).

Poseben poudarek bo dan gospodarjenju z naravnimi viri in njihovemu varovanju. 

6. Kakšna je sedanja in kakšna naj bo v bodoče vloga podeželskih naselij? Kateri so po vašem mnenju glavni problemi prometa v MOK, vezani na lokalne povezave, na tranzitni potniški in tovorni promet, regijski, državni, čezmejni?

V programu Liste Zavedno Koper izpostavljamo podeželje v vseh devetih stebrih programa. Vključujejo revitalizacijo propadajočih oz. propadlih vasi na podeželju, vključujoč možnosti za zadostitev stanovanjskih potreb mladih družin ter oživitev različnih socialnih in kulturnih dejavnosti v objektih v lasti občine. Začeli bomo z ukrepi za izvedbo ekoloških sanacij vasi ter aktivnosti za vzpostavitev eko-vasi in pametnih vasi. Nadaljevali bomo z izgradnjo in prenovo infrastrukture na podeželju. 

MOK potrebuje prenovljeno celovito moderno prometno strategijo, ki bo vključevala mesto, primestje in podeželje ter opredeliti prometnih povezav tudi na regijski, drževni in čezmejni ravni.

7. Kakšno je vaše stališče o stanju in razvojnih potrebah javnega potniškega prometa in katere konkretne predloge imate? 

Javni potniški promet je deficitarno področje v MOK. MOK potrebuje prenovljeno celovito moderno prometno strategijo, ki bo temljila na celovitem in trajnostnem pristopu.

8. Na kakšen način si boste prizadevali, da bodo v vašem mandatu ukinjene vinjete na hitri cesti?

-

9. Kako bo zagotovljeno, da bodo že sprejeti projekti participativnega proračuna usklajeni s celovito zasnovo razvoja, namembnosti in oblikovanja prostora?

-


Občinska javna podjetja in zavodi

1. Kako boste kadrovali v občinskih podjetjih in zavodih, njihovih nadzornih svetih in občinski upravi: po kriteriju kompetentnosti in strokovnosti ali po strankarski pripadnosti?

Na podlagi javnega poziva in ob upoštevanju referenc in izkušenj posameznega kandidata na konkretnem področju.

2. Ali menite, da Zdravstveni dom Koper potrebuje strategijo razvoja zdravstva na primarni ravni za naslednjih 10 let?

Da

3. Ali menite, da bo pereč položaj primarnega zdravstva v občini zaradi kadrovske podhranjenosti javnega zdravstvenega zavoda v občini rešila zgolj novogradnja novega zdravstvenega centra?

Novogradnja ne rešuje zadravstvene kadrovske krize na primarni ravni v MOK.

4. Ali menite, da je potrebno koprsko zdravstvo centralizirati v mestu ali pa ga približati prebivalcem z ambulantami v večjih krajevnih skupnostih?

Decentralizirati in nujno približati prebivalcem skladno z idejami pametnih vasi in mesti, kjer je ideja dostopnosti do ključnih storitev v roku nekaj minut.

5. Kakšne ukrepe boste predlagali Zdravstvenemu domu, da bo imel vsak občan v letu 2023 opredeljenega družinskega zdravnika?

-

6. Enako vprašanje velja za centre dnevnih aktivnosti in domove za upokojence. Ali ni že čas, da bi strategija in njena izvedba na področju socialnega varstva izenačila položaj občanov na celotnem teritoriju občine?

-

7. Ali je po vašem mnenju stanovanjsko politiko v občini najbolje prepustiti trgu, ali pa jo je potrebno spremeniti  (in s tem tudi delovanje stanovanjskega sklada) tako, da bo bolj skrbela za gradnjo neprofitnih stanovanj in reševanje stanovanjskega problema mladih občanov? Ali jo je treba uskladiti z vizijo občine in cilji, koliko prebivalcev naj ima, kakšen naj bo njihov standard?

Ključna naloga občine je pomoč pri reševanju stanovanjskih problemov mladih. Pootrebno je sprejeti strategijo s področja, ki ne vključuje zgolj zgoraj naštetih rešitev, temveč tudi rešitve na ravni obnove vasi in zagotovitvijo stanovanj za mlade občane.


Okolje in samoooskrba

1. Kakšen način zagotovitve oskrbe z vodo zagovarjate?

Občina bo v okviru svojih pristojnosti ter v dialogu z drugimi odgovornimi institucijami pospešeno pristopila k iskanju, sprejetju in izvedbi dolgoročnih rešitev problema vodne oskrbe tega območja - vodnih količin, količin kvalitetne pitne vode, zaščita in varovanje vodnih virov, preprečevanje onesnaženja posameznih vodnih virov.

Pitna voda je ena temeljnih ustavnih pravic in zagotovitev oskrbe s pitno vodo je v nacionalnem interesu. Pitno vodo bo potrebno izločiti iz splošne uporabe kot doslej in jo zagotavljati zgolj za pitje. Potrebno bo sprejeti ukrepe za zagotovitev vode za druge potrebe iz drugih virov (gospodinjstva, industrija, kmetijstvo idr.). Zagotoviti sekundarni vir vode za industrijsko in kmetijsko uporabo.

2. Kakšna je vaša vizija za povečevanje samooskrbnosti v občini?

Stimulirali bomo ukrepe (lokalne in nacionalne), ki omogočajo boljše materialne podlage za razvoj samooskrbnih kmetij in povezano z njimi razvoj trajnostnega turizma, spodbujali oblikovanje in varovanje funkcionalnih kmetijskih površin ter razvoja obstoječih in vzpostavitve novih kmetijskih oskrbnih središč s poudarkom na družinskih kmetijah s specializirano proizvodnjo lokalnih pridelkov (oljke, vino, zelenjava, živinoreja, čebelarstvo, …) in podeželskega – kmečkega in z naravo povezanega trajnostnega turizma, seveda v tesni povezavi z obmorskim turizmom, ki vključuje tudi antropogene elemente istrske kulturne dediščine (mlini, torkle, kleti...).

3. Po sedanji dinamiki načrtovanja, proračunskega financiranja  in izvedbe kanalizacijskih priključkov občina še 25 let ne bo imela urejene kanalizacije, kar je zelo obremenjujoče za okolje. Boste politiko na tem področju spremenili? Kakšen vsakoletni proračunski znesek boste v tem mandatu namenili za reševanje tega perečega ekološkega problema?

Zavzemamo se za to, da MOK financira-subvencionira male čistilne naprave: individualne in lokalne.

4. Nekatere občine imajo že dobro utečene Centre ponovne uporabe izdelkov, ki so prostori popravil, rekonstrukcije in izmenjave najrazličnejših rabljenih predmetov, kot tudi ozaveščanja in usposabljanja prebivalstva preko informativnih in izobraževalnih vsebin. Kaj nameravate storiti na področju ponovne uporabe?

Vzpostaviti Center ponovne uporabe z izobraževalnimi vsebinami in ozaveščanjem prebivalcev. Občina bo ob sprejetju nove sodobne okoljske politike konkretno postavila merljive cilje tudi v zvezi z nujnim zmanjševanjem količine odpadkov – občina zero waste ter povečanja % ločenosti odpadkov.

5.-7. Kakšen akcijski načrt imate za rast ekološke in podnebne ozaveščenosti prebivalstva ter krepitev ustreznejših ravnanj in navad? Na kakšen način in v kakšnem obsegu boste skrbeli za ozelenjevanje, zlasti urbaniziranih delov občine? 

Potrebno je sprejeti lokalno strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam, ki poleg ozaveščanja vključuje konkretne ukrepe prilagoditev.

8. Kako se nameravate lotiti vprašanja dvigovanja morske gladine? Kako boste pristopili k problematiki domačih živali, še zlasti prosto živečih? Ali boste uvedli redno subvencioniranje sterilizacij/kastracij mačk in psov? Kako boste sodelovali z društvi in posamezniki s področja varstva živali? Na kakšen način bomo omejevali pretirano večanje števila glodavcev v urbanem okolju? Ali boste podprli prostovoljce, ki na Bonifiki čuvajo labode?

 

Gospodarstvo 

1.-2. Katere podporne mehanizme boste v vašem mandatu uporabili za razvoj gospodarstva in zaposlovanja? Katerim  gospodarskim panogam boste namenili posamične podporne mehanizme?

V vseh gospodarskih pobudah bomo iskali ravnovesje med okoljsko, družbeno in ekonomsko ozaveščenostjo. 

•  Prednostna vlaganja in podpora bo v pobudah in projektih, ki imajo nadpovprečno dodano vrednost in so povezane z dolgoročnimi konkurenčnimi prednostmi na področju MOK (geografska lega, multikulturnost, tradicija orodjarstva in inženirstva (CIMOS), logistika).

•  Spodbujali bomo razvoj Luke Koper kot vodilnega ekološko neobremenjenega pristanišča srednjeevropskega prostora. 

•  Tesneje bomo povezali formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje in koncept vseživljenjskega izobraževanja s potrebami gospodarstva.

•  Tehnološki park, usmerjen v zelene energijo in nova delovna mesta, predvsem pa povezovanje z morjem in možnostmi, ki jih nudi – v povezavi z univerzo, znanstveno raziskovalnim središčem in drugo zainteresirano strokovno javnostjo.

• Posebno pozornost bomo namenili mladim in njihovemu vstopu v podjetništvo (start upi). 

• Socialno podjetništvo s poudarkom na pravičnih trgovinah bo zaživelo predvsem v predmestju in na podeželju.

 


  • Deli objavo