Odgovori na 12-letno sago

Kaj se je dogajalo z Malo ložo, odkar jo je MO Koper nepremišljeno prodala


Občinska svetnica in članica Gibanja Skupaj Olga Franca je na izredni seji občinskega sveta MOK, na kateri je bil sprejet predlog sklepa o nakupu Male lože, podala pomembna vsebinska vprašanja. Na njih je odgovarjala Melita Osvaldič, vodja urada za nepremičnine.

V fazi, ko od občine še vedno čakamo dokumente in odgovore na vprašanja, ki smo jih postavili v skladu z informacijami javnega značaja, odgovorov ne bomo komentirali. Vendar si je možno zelo dobro ustvariti mnenje o načinu poslovanja občine in ravnanju z našim premoženjem.

Olga Franca: “Iz gradiva za sejo izhaja več nejasnosti in prosim za pojasnila. Pri zaporedni številki 2 “68 m2 terasa - ureditev javne površine v mestnem jedru” domnevam, da gre za Malo ložo kot del Pretorske palace. Za katero parcelno številko gre?”

Melita Osvaldič: “Posamezni del 1 v stavbi št. 2105 k.o. Koper, ki stoji na parc.št. 1381/6 k.o. Koper.”

Olga Franca: “Na seji OS 12. 5. 2005 je bil sprejet sklep o prodaji parcele štev. 1381 in 1383/2. S kupoprodajno pogodbo med MOK in MOTO TRADE pa so bile navedenima številkama dodane še številke parcel 1381/1, 1381/2, 1381/4 in 1385/5. Na osnovi česa in s kakšnim razlogom so bile navedene parcele prodane brez vednosti občinskega sveta? “
Melita Osvaldič: “V času prodaje je bilo neurejeno katastrsko stanje in je bilo nato po izvedbi postopka javnega zbiranja ponudb ugotovljeno, da objekt stoji na zgoraj navedenih parcelah, pri čemer pa je kvadratura prodane nepremičnine ostala nespremenjena, kar je bistveno za postopek prodaje. “

Olga Franca: “Prodaja je bila izvedena brez etažnega delilnega načrta, kdaj je bil le ta narejen - pojasnite njegov potek. Povsem nelogično je, da je MOK šla v prodajo brez etažnega delilnega načrta in da so novi lastniki teh parcel obremenjevali premoženje z hipotekami brez vednosti in soglasja MOK?”

Melita Osvaldič: “Etažni načrt je bil izdelan leta 2013”.

Lokalna skupnost se je odločila za odtujitev objekta, saj je bil le ta dotrajan in v zelo slabem stanju. Stroški obnove so predvidoma znašali več sto tisoč €, za kar lokalna skupnost ni imela predvidenih proračunskih sredstev, prav tako ni bilo na voljo sredstev iz drugih skladov. V izogib nadaljnjemu propadanju se je občina odločila za prodajo, z namenom poiskati investitorja, ki bi objekt obnovil ter s tem preprečil nadaljnje propadanje. Ker ob sklepanju prodajne pogodbe še ni bila izvedena etažna delitve objekta, se je kupec zavezal, po izvedeni etažni delitvi prenesti na lokalno skupnost njej pripadajoče dele stavbe na parc. št. 1382 in 1381/2 k.o. Koper ter s tem uskladiti zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. Zemljiškoknjižni lastniki za obremenjevanje nepremičnin v svoji lasti niso pridobili soglasja MOK.
Olga Franca: “Kako je MOK dosegla s kreditodajalci zasebnikov, da so se zastavne pravice izbrisale z dela Pretorske palače, ki v naravi predstavlja veliko sejno sobo in nadstropje objekta nad njo?”

Melita Osvaldič: “MOK je s tožbo uveljavljala izločitveno pravico v stečajnem postopku družbe MTN d.o.o. in s kreditodajalci sklenila sodno poravnavo oz. pridobila izbrisno dovoljenje.”

Olga Franca:”Glede na dejstvo, da v gradivu za sejo ne navajate številko parcele, prosim za natančno pojasnitev tako zgodovine dogajanj kot trenutnega stanja vseh navedenih parcel v tem sporočilu.”

Melita Osvaldič:”Predmet prodaje na javnem razpisu je bil objekt imenovan Gallusova palača, parc. št. 1381 in 1383/2 k.o. Koper. Po izvedenem razpisu je bilo ugotovljeno, da stoji objekt na parc. št. 1380, deloma na 1381 in v celoti na 1383/2 k.o. Koper. V nadaljevanju je bila izvedena parcelacija in so bile predmet kupoprodajne pogodbe parcele št. 1382, 1383/2, 1381/1, 1381/2, 1381/4, 1381/5 k.o. Koper. Za tem je prišlo do parcelacije in združitve parcel št. 1381/1, 1381/2, 1382, 1383/2 k.o. Koper ter vpisa stavb v kataster stavb in sicer stavba št. 2105 (stoječa na novi parc. št. 1381/6 ter 1386/2 k.o. Koper) ter stavbe št. 2093, 796 in 2094 k.o. Koper, (stoječe na novonastalih parc. št. 1381/4, 1381/5 in 1381/7 k.o. Koper).”

Olga Franca:”Prosim tudi za pojasnilo pravnikov ali ima občina še predkupno pravico glede na to, da je bilo v razpisu za dražbo navedeno, da se uveljavlja predkupna pravica na sami dražbi. Kako je s plačilom 22% DDV, ki je zapisan v pogodbi s kupcem, podjetjem EN2 d.o.o.. Ali je občina že v dogovoru s podjetjem EN2 glede sporazumnega dogovora, da ne bi prišlo do morebitne tožbe kupca zoper MOK.”

Melita Osvaldič:”Občina ima predkupno pravico in sicer je k izjasnitvi pozvana v roku 15 dni od izvedene dražbe, po izlicitirani ceni. Davek je 2%. Občina ne pričakuje tožbe, saj je uveljavljala zakonito predkupno pravico.”

Fotografija je s portala ekoper.


  • Deli objavo