Od OPN bo odvisna kakovost življenja v Mestni občini Koper

Skupinska stališča in zahteve o osnutku Občinskega prostorskega načrta ter poziv županu


V petek, 4. marca 2022, smo se v Bertokih sestali krajani iz krajevnih skupnosti Bertoki, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Koper Center, Pobegi, Semedela, Škofije in Šmarje ter posamezni člani civilnih iniciativ Škofije po meri ljudi ter CG Skupaj. Izmenjali smo poglede na osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) in razumevanje vizije ter urejanja prostora v Mestni občini Koper. Srečanje je zaradi primernih prostorov gostila Krajevna skupnost Bertoki, katere predstavnik je tudi kontaktna oseba, navedena na dnu tega zapisa.

Srečanje smo organizirali, ker je sodelovanje pri urejanju prostora pravica in odgovornost vsakogar. Prav tako se zavedamo, da vključevanje javnosti v urejanje prostora vpliva na stopnjo odgovornosti za stanje v prostoru, povečuje verodostojnost sprejetih odločitev, prispeva h kakovosti stanja in rabe prostora ter krepi pripadnost skupnosti. Udeležence je družilo prepričanje, da nam je bilo kršeno t.i. “načelo javnosti”, kot ga opredeljuje Zakon o prostorskem načrtovanju, da ni bilo omogočeno izražanje interesov tako posameznic in posameznikov kot skupin prebivalstva ter da ni bila omogočena udeležba vseh zainteresiranih oseb v postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov.

Prizor z javne obravnave OPN v Bertokih 23. marca 2022, foto Barbara Verdnik

Udeleženci smo se zbrali zaradi slabega oziroma pomanjkljivega obveščanja o nastajanju izhodišč in vsebin osnutka OPN, odsotnosti strokovnih podlag, na katerih temeljijo spremembe programov, mej in kapacitet naselij v MOK ter zaradi nekonsistentnosti posameznih delov OPN. Namesto da bi bila osnova za prostorsko načrtovanje v občini vizija razvoja posameznega kraja, mreže naselij in vizija razvoja MOK v celoti, dokument zbuja občutek, da ne sledi zadovoljevanju javnega interesa občanov in skupnim razvojnim interesom, ampak bolj parcialnim kapitalskim interesom.

Razpravljalci smo izpostavili posege v lastninske pravice krajanov; opozorili smo na prostorsko neutemeljene obsežne posege na kmetijska zemljišča ob istočasnem zanemarjanju revitalizacijskih potreb obstoječih delov naselij in potencialov (Bertoki, Prade); na poudarjanje problemov brez argumentov, kot je, da naj bi v občini manjkalo 4.000 stanovanj ob dejstvu, da ima občina negativni naravni prirast in ne ponuja kakovostnih delovnih mest.

Predstavnik KS Šmarje je podal pozitivno izkušnjo javne predstavitve OPN, ko jim je v nekaj pogovorih z županom in s posredovanjem svojih predlogov Uradu za prostorsko urejanje MOK uspel kompromis glede nove pozidave, zato OPN za svoj kraj podpirajo. 

Na srečanju smo se udeleženci seznanili s prostorskimi izzivi v krajevnih skupnostih, kjer udeleženci domujemo, in soglašali, da bo od kakovostnega načrtovanja prostora odvisna kakovost življenja v Mestni občini Koper. 


Ključne pripombe in zahteve

Ker gre v primeru MOK za pripravo novega OPN, ki obravnava ves občinski prostor in ker gre za načrtovanje pomembnejših prostorskih ureditev, zahtevamo:

  1. MOK naj predstavi strokovne podlage za OPN po vseh elementih, ki jih predvideva zakonodaja;
  2. Javno razgrnitev in obravnavo OPN naj razdeli na strateški del in okoljsko poročilo, izvedbeni del pa naj se zamrzne do doseženega konsenza o strateškem delu;
  3. Za vse kraje, ki so v OPN opredeljeni kot pomembna lokalna središča, naj se najprej izdela urbanistične zasnove in šele na njihovi podlagi načrtuje OPN;
  4. MOK naj predstavi vizijo družbeno-ekonomskega razvoja občine ter elaborat ekonomike za območja prostorskih ureditev;
  5. Mestna občina Koper naj bo v procesu prostorskega in celovitega razvoja zgled skupnosti, ki ne izpolnjuje le zakonskih določil glede obveščanja, temveč dosledno stremi k spoštljivemu vključevanju vseh, ki se jih nastajajoči načrt kakorkoli tiče. Prostorski dokument naj bo oblikovan po najsodobnejših evropskih smernicah prostorskega načrtovanja, katerega glavno vodilo pri pripravi naj bo trajnostno upravljanje naravnih, kulturnih, ekonomskih in prostorskih virov oziroma vzdržnostna raba prostora ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč;
  6. Glede na ugotovitve srečanja in podane predloge pozivamo župana, naj čas javne razgrnitve OPN podaljša

Stališča in zahteve glede osnutka OPN smo v skupini občanov oblikovali soglasno. Nanje želimo odziv in pozivamo župana k srečanju s skupino, ki je predmetno stališče oblikovala, še v marcu oziroma v čim krajšem roku.  

 Kontakt:

Predstavnik gostitelja srečanja krajanov Andraž Hribovšek, telefon 051 336 425  • Deli objavo