Obsežno in odgovorno delo mandatne komisije

Poročilo in zapisnik seje Mandatne komisije občinskega sveta MO Koper dne 21. 12. 2018


Na konstitutivni seji občinskega sveta v novi sestavi je bila, pričakovano, najbolj vroča in zahtevna tema pritožba kandidata za župana Borisa Popoviča na Odločbo Občinske volilne komisije in Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Mestne občine Koper. Ste se tudi vi spraševali, le kaj je dolgi dve uri in pol počela mandatna komisija v sestavi: Olga Franca, Janez Starman in Alan Medveš? Temeljito so proučili pritožbo kandidata Borisa Popoviča, skupaj z njegovim ugovorom in dopolnitvijo ugovora, ugovor kandidata Aleša Bržana ter pravno mnenje Inštituta za javno upravo, zaslišali vse vpletene in ugotovili, da so izpolnjeni pogoji, da Aleš Bržan lahko začne izvrševati funkcijo župana MO Koper. 

Mandatna komisija med delom (Foto Slavko Gračnar)  

Objavljamo zapisnik:

Ob 17.35 je Mandatna komisija pričela z zasedanjem ter proučila pritožbo kandidata za župana Borisa Popoviča zoper Odločbo volilne komisije Mestne občine Koper št. 041-2/2018 z dne 6. 12. 2018 in Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Mestne občine Koper z dne 2. 12. 2018, št. 041-2/2018 z dne 7. 12. 2018 ter Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 18. 11. 2018 št. 041-2/2018 z dne 23. 11. 2018 in. Nadalje je mandatna komisija proučila tudi Ugovor kandidata Borisa Popoviča z dne 3. 12. 2018, dopolnitev ugovora kandidata Borisa Popoviča z dne 5. 12. 2018, ugovor kandidata Aleša Bržana z dne 3. 12. 2018, ter se seznanila s pravnim mnenjem Inštituta za javno upravo z dne 19. 12. 2018.

Mandatna komisija je sprejela odločitev, da bo predsedniku OVK ter kandidatu, ki je vložil pritožbo in kandidatu na katerega se odločitev pod to točko dnevnega redna nanaša oz. bi na njegove koristi lahko vplivala, omogočila zaslišanje vseh navedenih in na ta način podala možnost izjaviti se o navedbah v pritožbi in morebitnih navedbah drugih udeležencev.

Seja se bo vodila na način, da bodo člani komisije posameznemu udeležencu dali možnost podati svoja stališča, pri čemer bo ta možnost časovno omejena v razumni meri zaradi zagotovitve enakopravnega obravnavanja.

Mandatna komisija začne z izvajanjem zaslišanj:

Najprej je predstavila stališče OVK, in sicer zanjo dr. Miloš Senčur, prisotna sta bila še članica Breda Bajec in namestnik tajnika OVK Miran Košpenda. Predsednik OVK poudari, da se v prvi vrsti v celoti sklicuje na že zapisano v odločbi in poročilu o izidu volitev za župana Mestne občine Koper, tako da v zvezi s tem ni kaj posebej dodati. Glede vložene pritožbe sprva splošno pove, da bi sam izid ali število razlike med kandidatoma narekovalo ponovno štetje vseh glasov, za kaj takega pa ni podlage v zakonu. Prvič zato, ker narava uveljavljenih domnevnih nepravilnosti ni take teže in obsega, da bi lahko vplivalo na izid. Drugič pa zato, ker že sam zakon ureja situacijo, ko ni samo tesne razlike temveč, celo izenačenje med dvema kandidatoma in takrat pride v poštev žreb. Ob tem opozarja tudi na zadnjo odločitev Upravnega sodišča v zvezi z odločitvijo v občini Šmarješke toplice, kjer je sodišče zapisalo, da zgolj neveljavnost ene glasovnice na enem volišču ne predstavlja domnevne nepravilnosti na vseh voliščih. OVK ima dolžnost sprejeti odločitev in se opredeliti do vseh ugovornih navedb, pri čemer ima možnost ob tem in v kolikor je to možno odpraviti nepravilnost, v primeru da to ni možno pa razveljaviti volitve na volišču. Tak primer je bila odločitev za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti na volišču 424, za volišče 540 pa je OVK opravila vpogled v volilni imenik. OVK je v tem primeru ravnala na podlagi strokovnega navodila DVK z dne 23. 8. 2018, točka 11.3. Navedba v pritožbi, da naj bi OVK preštela vse glasovnice zgolj na volišču 424 ne drži, preštela je tudi po uradni dolžnosti na volišču 550, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Glede pritožbenih navedb, da bi bilo osebam s posebnimi potrebami onemogočeno glasovanje zaradi nedostopnosti predčasnega volišča izrecno trdi, da temu ni tako. Izrecno pove, da je bilo vsakemu, ki ni mogel na predčasno volišče zaradi invalidnosti omogočeno glasovanje na način, da je predstavnik volilnega odbora z glasovnico in volilnim imenikom prišel do volivca in mu omogočil glasovanje na posebnem volilne mestu. OVK svoje odločitve glede na vsebino pritožbe ne bi spremenila in tudi sicer nove navedbe v pritožbi s katerimi OVK ni bila seznanjena pri odločanju ne bi vplivale na njeno odločitev. Ob tem poudarim, da tudi uveljavljene očitke iz dopolnitve ugovora kandidata Borisa Popoviča vsebinsko obravnavali in se do njih opredelili po uradni dolžnosti.

Člani mandatne komisije prisotnemu kandidatu za župana Alešu Bržanu in njegovemu odvetniku mag. Mihi Šipcu, ki vloži pooblastilo za zastopanje povzame podano stališče članov OVK glede vložene pritožbe s strani kandidata Borisa Popoviča, ter jima daje možnost, da se o vloženi pritožbi izjavita.

Odvetnik Miha Šipec pove, da pritožba kandidata Borisa Popoviča praktično v celoti vsebuje trditve, ki so že bile podane z ugovorom, ki ga je OVK že obravnavala in je vse v pritožbi navedeno že argumentirano zavrnila. Kar je novega je pravzaprav zgolj trditev, da naj bi OVK presegla njena pooblastila glede preverjanja zapisnikov in korekcij nekaterih očitno napačnih navedb v njih, kar pravno ne drži. Celo če se sešteje vse v pritožbi konkretizirano zatrjevane domnevne napake, celo tudi neutemeljeno zatrjevanje, se po tej poti še vedno ne pride niti blizu razliki med prejetimi glasovi enega in drugega kandidata. Zato s to pritožbo tudi ni in ne more biti dokazano in niti kot verjetno izkazano, da bi te domnevne napake lahko vplivale ne izid glasovanja tako, da bi bil izvoljen drugi kandidat. Kandidat Aleš Bržan pove, da soglaša z navedbami svojega pooblaščenca in drugega nima dodati.

Člani mandatne komisije prisotnemu kandidatu za župana Borisu Popoviču in njegovemu odvetniku Franciju Matozu, ki se glede pooblastila sklicuje na pooblastilo vloženo pri vložitvi ugovora pri OVK in Jurček Dolenc kot predstavnik kandidature kandidata Borisa Popoviča, povzamejo podano stališče članov OVK in odvetnika kandidata Aleša Bržana in samega kandidata, glede vložene pritožbe s strani kandidata Borisa Popoviča, ter jim daje možnost, da se o vloženi pritožbi izjavijo.

Odvetnik Franci Matoz citira, da pritožnik vztraja pri zatrjevanih kršitvah in meni, da iz predstavljenega OVK ni podala nikakršnih dejstev in se ni opredelila do posameznih očitkov iz pritožbe, prav tako glede pooblaščenca kandidata Aleša Bržana meni, da sicer pravilno navaja, da ena sama napaka na volišču, verjetno je to mislil 424 še ne pomeni, da je potrebno zaradi tega potrebno šteti vse glasovnice ali ponavljati volitve, vendar pa je glede na odločbo Ustavnega sodišča, ki jo citiramo potrebno na kršitve gledati celotno in kompleksno, ne pa posamično. Predvsem pa poudarjamo, da je že na prvi pogled zmotno stališče OVK, ki je sicer neobrazloženo, da gre v primeru agitiranja na voliščih zgolj za kršitev volilnega molka ampak gre za kršitev, ki sama po sebi vpliva na izid volitev in kar zadostuje verjetnost saj se ne da konkretno ugotoviti na koliko volivcev je le to vplivalo smo prepričani, da bi bilo v takem primeru potrebno vsaj v tem delu pritožbi ugoditi. Glede kršitev v zvezi z kršitvijo pasivne volilne pravice invalidov pa poudarjamo, da na OVK ni bilo dopuščeno to kršitev uveljavljati s stališčem prekluzije, nikakor pa ne drži stališče OVK, da zadostuje da invalidom omogočeno da glasujejo po članu volilnega odbora saj je konvencija OZN v tem delu jasna, da je potrebno ne samo zagotoviti dostop, ki ni bil zagotovljen, ampak tudi tajno izvedbo glasovanja kar pomeni, da se volivec ni dolžan izreči za koga bo volil, ampak morajo biti na volišču zagotovljene naprave, ki omogočajo da tajno glasujejo, kljub svoji hendikepiranosti.

Člani mandatne komisije so ob 19.20 uri zaključili sejo z zaslišanji, ter se umaknili na posvetovanje za potrebe oblikovanje predloga sklepa za občinski svet.

Mandatna komisija je na podlagi določila 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi, 12. člena Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper sprejela poročilo in ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za oblikovanje predloga za odločitev občinskega sveta, ter predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji 

SKLEP

Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da so izpolnjeni zakonski pogoji, da lahko Aleš Bržan, rojen 15. 2. 1976 iz Tribana, Triban 6, začne izvrševati funkcijo Župana Mestne občine Koper na katero je bil izvoljen v drugem krogu rednih lokalnih volitev za župana Mestne občine Koper dne 2. 12. 2018, s čimer Občinski svet Mestne občine Koper, pritožbo kandidata za župana Borisa Popoviča zoper Odločbo volilne komisije Mestne občine Koper št. 041-2/2018 z dne 6. 12. 2018 in Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Mestne občine Koper z dne 2. 12. 2018, št. 041-2/2018 z dne 7. 12. 2018, ki jo je dne 21. 12. 2018 vložil po pooblaščeni odvetniški družbi Matoz o.p., d.o.o., zavrne.

Ta sklep velja takoj. 

Sklep občinskega sveta z izrekom, obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu izide pisno, ter bo vročen v skladu z zakonom.

Koper, 21. 12. 2018 ob 20.06 uri

Olga Franca, Alan Medveš in Janez Starman

Novi občinski svet, brez svetnikov iz stranke KJN in dveh svetnikov italijanske skupnosti (Foto Slavko Gračnar).


  • Deli objavo