»Novi Slavnik« naj bo nov pristop do prostora in ljudi

Iniciativa krajanov investitorjevemu predlogu ureditve območja nekdanjega Slavnika postavlja nasproti predlog izhodišč za Novi Slavnik


Županu, krajevnim skupnostim Semedela, Za gradom in Koper-center ter javnosti je iniciativa krajanov Novi Slavnik posredovala svoj pogled na ureditev območja nekdanjih Slavnikovih garaž in njihove okolice. Pojasnjuje, zakaj nasprotuje načrtovanemu projektu in predlogu OPPN, ki ga je pripravil investitor, predlaga izhodišča za ureditev tega prostora ter županu javno zastavlja nekaj vprašanj, ki si zaslužijo odgovor. Objavljamo povzetek; celotno besedilo je na koncu prispevka.

Kontaktna oseba za stik z Iniciativo krajanov Novi Slavnik je Agnes Šömen Joksić, elektronski naslov pa [email protected]

Ključne pripombe iniciative krajanov v zvezi s predlaganim projektom

Iniciativa krajanov meni, da je predlagani projekt neustrezen z več vidikov:

 • Ne upošteva obstoječega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih tega območja. Veljavni Odlok namreč za širše območje Slavnika predvideva ureditev pretežno oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter le delno stanovanjskih objektov, ki pa ne smejo poslabšati bivalnih pogojev pri sosednjih in višje ležečih objektih. S tem spoštuje zasnovo Semedele kot modernistične soseske, ki je območje nekdanjih Slavnikovih garaž in njihove okolice že vse od prvega celovitega načrta (1956) predvidela za javne servise in storitve, torej za skupnostni center. To vlogo je ohranilo tudi v kasnejših načrtih najvplivnejšega povojnega obalnega arhitekta Eda Mihevca (1963), ki je dal Semedeli značilno enovito podobo in je območje okoli cerkve sv. Marije predvidel za nižjo gradnjo z javno funkcijo. Leta 1963 sprejeti Gradbeni red pa je določil, kakšni smejo biti prihodnji posegi v sosesko, da se ne uniči njena podoba in značaj, tako z estetskega kot s funkcionalnega vidika.
 • Predlagani projekt postavlja pogoje za Občinski prostorski načrt (OPN), kar je napačno izhodišče. Dejansko bi moralo biti ravno nasprotno, da namreč krovni OPN določi pogoje za gradnjo na tako občutljivem območju in se na tej osnovi pripravi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Pri tem gre žal za širši problem Mestne občine Koper, ki šele v mandatu sedanjega vodstva pospešeno pripravlja krovni Občinski prostorski načrt. 
 • Moteče izstopa iz arhitekture naselja. Predlagani projekt se ne prilagaja topografskim značilnostim območja, na katerem so večinoma dvo- ali troetažni stanovanjski objekti, razporejeni tako, da sledijo naravni vzpetini hriba. Ne upošteva višinskih gabaritov in ne usklajuje se z obstoječim slogom ter podobo obmorskega mediteranskega naselja. Investitorjev predlog je nenaraven, podobno kot če bi prvo vrsto sedežev v kinodvoranah, gledališčih in operah imeli na najvišjem mestu, vse ostale za njo pa na nižjem, je s prispodobo razloženo v pripombah krajanov.
 • Predlagana nova soseska poslabšuje kakovost bivanja prebivalcev že obstoječih objektov in zmanjšuje njihovo tržno vrednost. Novi stolpiči kvarijo veduto in zastirajo odprt pogled sosednjim in zadaj lociranim stanovanjskim objektom. Strokovni sodelavci Avtomatik delovišča v svojem Branju Semedele opozarjajo na zavajajočo grafično predstavitev predlaganega projekta, iniciativa krajanov pa je dodatno izdelala nekaj simulacij, ki kažejo, kako drastično bi se spremenila veduta iz višje ležečih stanovanjskih objektov (Glej slike spodaj). Predvidena bariera novih stolpičev bi predstavljala oviro za dotok vetra z morja, ki zlasti v poletni vročini pomeni pomembno naravno prezračevanje naselja in s tem ugodne mikroklimatske pogoje. Civilna iniciativa razen tega ocenjuje, da bi nova soseska povečala prometno obremenitev in omejila možnost prostega gibanja, zlasti gibalno oviranim. 

Pogled s Stritarjeve ulice danes (Vir: Iniciativa Novi Slavnik)

Pogled s Stritarjeve ulice jutri? (Vir: Iniciativa Novi Slavnik)

 Pogled z Erjavčeve ulice  danes (Vir: Iniciativa Novi Slavnik)

Pogled z Erjavčeve ulice jutri? (Vir: Iniciativa Novi Slavnik)

Izhodišča iniciative krajanov za Novi Slavnik

Iniciativa krajanov predlaga nekaj izhodišč za ureditev območja nekdanjih Slavnikovih garaž in njihove neposredne okolice. Celotno besedilo lahko preberete v nadaljevanju, tu le na kratko:

 1. Izhodiščna kota gradnje objektov na obstoječem terenu naj ostane taka kot sedaj (0 m). »Inovativno« povišanje osnovnega terena na tako imenovani »plato« ni sprejemljivo.
 2. Višina objektov ne sme biti višja kot je sedanja višina strehe garaže. 
 3. Mogočni nadhod čez štiripasovnico je vprašljiv tako z vidika umestitve v prostor kot z vidika uporabe (starejši, gibalno ovirani ... ). Krajani ocenjujejo, da ni potreben, potrebna je posodobitev obeh obstoječih podhodov.
 4. Na območju predlagajo največ 30-odstotno pozidavo.
 5. Preostanek naj bo krajinska ureditev, ki naj skupaj z obstoječim parkom ob promenadi ter novim parkom, ki nastaja ob obali proti Žusterni, oblikuje skladno celoto.
 6. Novi Slavnik naj zagotovi dovolj prostorov za dejavnosti, ki so v javnem interesu –  pošto, knjižnico, različne ambulante, lekarno, trgovino, tržnico, galerijo, mestno kavarno, koncertno dvorano, amfiteater ...
 7. Nova ureditev naj upošteva obstoječe pešpoti in naj bo prilagojena prebivalcem Semedele, katerih velik delež so starejši.
 8. Območje Slavnikovih garaž sodi med degradirana območja, kar občini odpira možnost sodelovanja na mednarodnih razpisih za pridobivanje evropskih sredstev.
 9. Pripraviti je treba celovit nov projekt, ki ga iniciativa krajanov imenuje Novi Slavnik. V ta namen je treba angažirati arhitekte, krajinarje in druge načrtovalce prostora, da se izvede projekt, ki bo v javno korist in bo skupaj z obstoječimi objekti Semedele deloval kot homogena celota.
 10. Iniciativa krajanov ocenjuje, da je interes prebivalcev širšega območja nasproten interesom investitorja. Od občine zato pričakuje:
  • da najprej sprejme krovni Občinski prostorski načrt (OPN), ki naj opredeli pogoje prostorskega urejanja in gradnje na način, ki bo prijazen do vseh prebivalcev;
  • da lastniku zemljišča ponudi nadomestno zemljišče ali izplačilo. Ta trenutek je zemljišče vredno neprimerno manj, kot bi bilo, če bi občina nekritično sprejela predlagani OPPN; 
  • da upošteva javno izraženo mnenje krajanov iz leta 2013 (dva zbora krajanov in anketa v izvedbi Znanstveno raziskovalnega središča Koper) ob takratnem nesprejemljivem načrtu istega investitorja;
  • da zagotovi transparentnost in zakonitost celotnega postopka, tako da krajanom omogoči uveljavljanje aktivne participacije v času, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Prostorski akti so ključni za kakovost okolja in življenja na nekem območju, elektronska izvedba javne razprave pa nam aktivno udeležbo v tako pomembnem postopku praktično onemogoča, še zlasti številnim predstavnikom starejše generacije.

Vprašanja županu

Za zasebne graditelje velja niz omejitev pri načrtovanju objektov glede odmikov od sosednjih zemljišč, višine stavbe, deleža pozidanosti zemljišča, količine zelenih površin itd. Teh omejitev predlagana ureditev nekdanjih Slavnikovih garaž in okolice ne upošteva. V zvezi s tem iniciativa Novi Slavnik zastavlja županu javna vprašanja:

 • Kaj je z občinskega vidika v tem projektu tako dobrega, da je investitor v teh elementih obravnavan drugače kot ostali krajani?
 • Zakaj menite, da je doprinos investitorja-predlagatelja OPPN Slavnik k javnemu oziroma za javno dobro tako pomemben, da se za take eksperimente najde prostor in vodi postopke?
 • S čim je ob vsem navedenem investitor-predlagatelj OPPN Slavnik prepričal vaš urad, da je vreden vašega podpisa pod sklepom o pripravi OPPN?

Dodajamo celotno besedilo iniciative krajanov

 • Deli objavo