Lokalna samouprava zahteva celovito prenovo

Zakon o lokalni samoupravi je doživel že 38 sprememb. Tudi zdaj hoče vlada to pomembno področje urejati zgolj z minimalnimi popravki.


Vlada je konec lanskega  leta brez posebne pozornosti javnosti  sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave, na podoben način pa je pripravila tudi novelo zakona o lokalni samoupravi, ki jo je Ministrstvo za javno upravo 1.6.2017 objavilo na portalu e-demokracija. Številni občani Mestne občine Koper smo se že lani odzvali in podali pobude, predloge in argumente, da bi bili cilji strategije, torej krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni, tudi uresničeni. Zdaj ugotavljamo, da predlagane spremembe zakona ne odpravljajo nakopičenih problemov lokalne samouprave, ki povzročajo vse večjo neenakopravnost ljudi, ne odpravljajo tveganj korupcije, neracionalne porabe javnih sredstev in še mnogo drugega.

Zato Skupaj predlaga in zahteva:

  • Država oziroma MJU naj pripravi nov in celovit zakon o lokalni samoupravi ter naj se vlada urejanje tega področja  loti sistemsko, torej v sodelovanju med ministrstvi. Zakon o lokalni samoupravi je bil sprejet leta 1993 in do danes neverjetnih osemintridesetkrat noveliran, spremenjen z odločbami ustavnega sodišča in razlagan s strani Državnega zbora. Zdaj MJU predlaga 39. spremembo.
  • Zakonodajalec naj upošteva pripombe, opozorila in zahteve strokovnjakov, Računskega sodišča, Transparency International (TI) Slovenia in drugih inštitucij. Pripravi naj analize delovanja sistema in nalog, ki jih občine morajo opravljati ter  celovito uredi področja, od katerih je odvisna kakovost bivanja sedanjih in prihodnjih generacij. Uredi naj soodvisnosti med velikostjo občine, njeno učinkovitostjo in participacijo državljanov v lokalnem javnem življenju, analizirati sedanje pristojnosti občin in njihovo financiranje, upravljanje občinskega premoženja in proračuna, lokalne javne službe, javno etiko na lokalni ravni ter razmerje lokalnih skupnosti do države.
  • Predlagamo, naj se 3. člen novele “19.c člen se črta” iz zakona črta in ožji deli občine ohranijo pravno subjektiviteto. 
  • Zahtevamo bolj dodelano participacijo in ne ohlapnega besedila, po katerem lahko ožjim delom občine ostane zgolj 1% denarja, v katerem bi participirale pri odločanju, pa bo členu zadoščeno.
  • Zahtevamo omejitev županskih mandatov na dva zaporedna mandata. 
  • Naj se končno jasno definira, kakšno nalogo imajo občine pri informiranju občanov. 
  • V celoti podpiramo dokument »Prepoved državnih pomoči za občinske “medije””, ki ga je MJU in ministrstvoma za kulturo ter finance poslalo Društvo novinarjev Slovenije s sopodpisniki. Občina za javni denar ne bi smele izdajati medijev, razen, da je to področje urejeno enako kot za javni zavod RTV, ko so nadzor, upravljanje in poraba natančno definirani.  • Deli objavo