Zavod Novo mesto kot primer dobre prakse

MO Novo mesto, letošnja prvakinja Zlatega kamna, je v ospredje postavila odličnost in ustvarjalnost, štiri temeljna področja pa združila v en zavod.


Velodrom v novomeškem olimpijskem vadbenem centru (Vir slike: znm.si)

Zlati kamen za najprodornejšo in najuspešnejšo občino leta 2019 je šel v Novo mesto. O občini, ki je v zadnjih letih doživela pravi preporod, bomo pisali v prihodnjih dneh, danes pozornost usmerjamo na njihov Zavod Novo mesto oziroma Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino. Je namreč zelo dober primer urejanja in razvijanja posameznih področij pod eno streho, uresničevanje vizije občine na teh področjih pa eden poglavitnih razlogov za uspešnost celotne občine. Vodstvu koprske občine smo predlagali proučitev delovanja zavoda, saj bi bile lahko izkušnje in uspehi primerljive občine dober zgled.Kratek povzetek vsebine novomeškega odloka o ustanovitvi zavoda in njihov pristop pa pred glasovanjem o koprskem odloku priporočamo občinskim svetnikom. Razlike so očitne.

Mestni svet mestne občine Novo mesto je sredi leta 2016 sprejel odlok o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino, kamor je pripojil občinski kulturni center in agencijo za šport, v zavodu pa so tudi mestni menedžment in skupne tehnične službe, ki skrbijo za občinske projekte. Okvir dejavnosti so postavili takoj na začetku odloka. Akterji na vseh področjih delovanja zavoda se med seboj povezujejo in usklajujejo. Zelo podrobna poročila so objavljena za vsa področja. Lani je Zavod potrošil nekaj več kot 2 milijona evrov, občina letno prispeva več kot 60 odstotkov. Ta sredstva so namenjena plačam, tekočemu in investicijskemu vzdrževanju in sofinanciranju programa, zavod pa prihodke pridobiva tudi na evropskih in drugih razpisih ter z opravljanjem dejavnosti.

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto je mogoče najti vse naštete in številne druge podatke. Na spletni strani MOK zaključnih poročil javnih zavodov, uresničevanja zastavljenih ciljev in kazalnikov uspeha ni mogoče najti.

Jasno poslanstvo vsakega področja posebej v enotnem zavodu 

Zavod zagotavlja neodvisno kulturno, športno in turistično delovanje ter delo na področju mladine. Njegovo poslanstvo je:

Šport

• kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov, ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov ter športne vzgoje v javnih zavodih, razvoj le-te, izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti; 

Kultura

• izvajanje lastne kulturno-umetniške produkcije ter sodelovanje z ostalimi producenti, izvajanje programov in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev ter skozi vzgojno-izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini; 

Turizem

• kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev opravljanja in razvoj turističnih dejavnosti, načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma;

Mladina

• kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za razvoj mladinskega dela in izvajanja strategije, politike in ukrepov, ki vplivajo na mlade; 

En direktor, štirje strokovni sveti

Zavod Novo mesto ima direktorja in svet zavoda, pa še strokovne svete za vsako od štirih področij. 

Zelo zanimiv je način izbora treh članov vsakega strokovnega sveta: Člani strokovnih svetov so posamezniki, ki s svojimi strokovnimi izkušnjami prispevajo k boljšemu delovanju zavoda. Pri strokovnem svetu za kulturo je en član obvezno izvoljen izmed zaposlenih na področju kulture.Člane strokovnega sveta predlagajo Kulturniška zbornica  Slovenije, za območje Mestne občine Novo mesto pristojna športna zveza, društva oziroma druge organizacije, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in katerih status izkazuje delovanje v javnem interesu na področju športa, kulture ali mladine oziroma so člani Turistične zveze Slovenije. 


Trije zaposleni, 760 prireditev ...

V poslovnem poročilu Zavoda Novo mesto za leto 2018 so zelo pregledno in transparentno prikazani rezultati dela. Oglejmo si kazalnike uspeha in nekaj osnovnih podatkov po posameznih področjih.

Šport: 3 redno zaposlene osebe in 1 oseba preko javnih del

• 760 prireditev v organizaciji ali soorganizaciji Zavoda Novo mesto 

• 3.421 udeležencev predšolskih programov

• 8.987 udeležencev osnovnošolskih programov

• 1.767 udeležencev srednješolskih programov 

• 3.307 udeležencev športno rekreativnih prireditev

• 3.540 udeležencev prireditev promocije športa

Ocenjujejo, da so aktivnosti s področja športa izvedli zelo uspešno. Število vključenih udeležencev v različnih programih se je povečalo glede na predhodne izvedbe, število izvedenih prireditev je na ravni preteklih let. Skupni finančni kazalci športnega področja v 2018 pa kažejo na odlično delovanje in poslovanje.

Olimpijski vadbeni center (Vir slike: znm.si)

Kultura: 4,5 zaposlenih oseb ob koncu leta 2018

• 150 dogodkov v lastni organizaciji 

• 32.133 obiskovalcev dogodkov v lastni organizaciji

• 74 dogodkov zunanjih organizatorjev

• 21.876 obiskovalcev dogodkov zunanjih organizatorjev

• 58 dogodkov KUV za otroke

• 13.691 obiskovalcev dogodkov KUV za otroke

• 224 vseh dogodkov

• 54.009 vseh obiskovalcev

Trdinova dvorana (Vir slike: znm.si)

Turizem: 2 zaposleni osebi, od tega se je ena zaposlila v letu 2018

• 6 % dvig števila nočitev v 2018

• pridobitev znaka »Green Destination« 

• začetek izvajanja evropskega projekta »Digitalnega marketinga«  

• izvedba treh študijskih tur po destinaciji

• prvo leto sistematičnega digitalnega PR nastopa na Italijanskem trgu 

• izrazita podpora prireditvam in kulturnim dogodkom 

• proaktivno vključevanje v aktivnosti Slovenske turistične organizacije

Sledili so načelom gospodarnosti in učinkovitosti. V ta namen so se pridruževali destinacijskim nastopom v tujini in nastopom STO (je ceneje in bolj učinkovito). Investicijskih vlaganj ni bilo.

Odkrij staro mestno jedro (Vir slike znm.si)

Mladina 

Na področju mladine so v Zavodu aktivnosti šele zastavili. V juniju so pričeli izvajati projekt vzpostavljanja prostorov za delovanje nevladnih organizacij s področja mladine. Stavbo Dom športov na Loki so koncipirali v začasni mladinski center Oton ter uredili nastavke za vzpostavitev projektnih prostorov za mladino v smislu dnevnega mladinskega centra, kar je tudi prva prioriteta, zapisana v dokumentu Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020. Do vzpostavitve začasnega mladinskega centra so za namene mladinskih aktivnosti namenili Kocko.

Delavnica (Vir slike: znm.si)







  • Deli objavo